turkey

                                                                                                                                              
                                                           

irfgzr2 ile ilgili görsel sonucu
İRFAN GEZER
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

 
1. Milli Mücadele döneminde,
I. Kuvayi Milliye birliklerinin disiplinsiz davranışları
karşısında düzenli ordular kurulmuştur.
II. Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti dışında,
TBMM Hükümeti de temsilci göndermiştir.
III. TBMM, Başkomutanlık Yasası'yla yetkilerini ge
çici olarak Mustafa Kemal'e devretmiştir.

Bu gelişmelerden hangilerinin ülkede birliği sağlamak
amacıyla alınan önlemlerden biri olduğu savunulabilir?

A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

2. TBMM açıldıktan sonra ilk cepheyi doğuda Ermenile
re karşı açmış, XV. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'i
Doğu Cephesi Komutanlığı'na atamıştır. Kazım Karabekir
Ermenieri yenilgiye uğratarak Kars ve Sarıkamış'ı Gümrü
Antlaşması'yla geri almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

A) Doğu sınırının kesinlik kazandığını
B) Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaştığını
C) TBMM'nin uluslar arası alanda siyasi başarı kazandığını
D) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini
E) TBMM'nin İtilaf Devletleri tarafından resmen tanındığını


3. Kurtuluş Savaşı sırasında İtalya,

— Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Londra'da düzenlenen
konferansa TBMM Hükümeti'nin de katılmasını istemiştir.
— İkinci inönü Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki birliklerini
çekmeye başlamıştır.
— Sakarya Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki bütün ordularını
geri çekmiştir.

İtalya'nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığını sürdürmesine destek verdiğinin
B) Anadolu'daki işgallerinden bir sonuç alamayacağını gördüğünün
C) Sömürgecilik düşüncesinden tamamen vazgeçtiğinin
D) Ulusal Kurtuluş Savaşı'na askeri alanda destek verdiğinin
E) İşgal ettiği topraklarda halk direnişine saygılı olduğunun


4. Eskişehir - Kütahya Savaşları'nın kaybedilmesi üzerine TBMM'de
sert tartışmalar yaşanmıştır. Meclisteki muhalifler, yenilginin sorumlusu
olarak gösterdikleri Mustafa Kemal'e ağır eleştiriler getirmelerine rağmen
Başkomutanlık Yasası'nın oylanmasında olumlu oy kullanmışlardır.

Muhaliflerin Mustafa Kemal'e yönelik bu tutumundaki değişiklik,

I. olası bir yenilgi durumunda Mustafa Kemal'in ordu ve halk üzerindeki
saygınlığının sona ereceğini düşünmeleri,
II. meclisteki gruplaşmanın ancak bu şekilde son bulacağını görmeleri,
III. ülkenin kurtuluşu için tek umudun Mustafa Kemal olduğunu düşünmeleri

yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III


5. Mustafa Kemal,

I. Birinci Dünya Savaşı sırasında bazı cep¬helerde ordunun
komutasının Alman subaylara bırakılması,
II. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra getirilen barış önerisinde,
İtilaf Devletleri'nin oluşturacağı bir komisyonun Türk ordusunu denetlemesi,
III. TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey'in Londra Konferansı sonunda
Fransızlarla ekonomik ayrıcalıklar içeren bir sözleşme yapması

gelişmelerinden hangilerine tam bağımsızlık ilkesine ters düştüğü için
karşı çıkmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


6. Kurtuluş Savaşı sırasında,

I. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Fransa ile Ankara
Antlaşması'nın imzalanması,
II. Eskişehir - Kütahya Savaşları'nın kaybedilmesinden sonra
Fransa'nın TBMM ile başlattığı görüşmeleri kesmesi,
III. Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması sonucu Sovyet Rusya ile
Moskova Antlaşması'nın yapılması

gelişmelerinden hangileri, TBMM'nin saygınlığının artmasında etkili
olmuştur?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III


7. Kurtuluş Savaşı sırasında,

I. İstanbul Hükümeti'nin dış politikada TBMM'nin kazandığı
başarılara ortak olmak istemesi,
II. TBMM ile İstanbul Hükümeti arasında ikilikler yaşanması,
III. İstanbul Hükümeti'nin bağımsızlık mücadelesi sırasında TBMM'ye
karşı çıkan isyanlara destek vermesi

olumsuzluklarından hangileri, TBMM'nin saltanat yönetimine son
vermesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III8.
I. TBMM'nin İtilaf Devletleri'yle, Kurtuluş
Savaşı'nın silahlı çatışmalarını bitiren Mudanya Ateşkes
Antlaşması'nı imzalaması
II. Londra Konferansı'na TBMM temsilcisi ile İstanbul Hükümeti
temsilcisinin birlikte katılması
III. TBMM'nin Lozan Konferansı öncesi saltanatı kaldırarak
Osmanlı Devleti'ne son vermesi

Kurtuluş Savaşı sırasında yukarıdaki gelişmelerden hangileri
Mustafa Kemal'in
"Türk ulusunun tek temsilcisi TBMM'dir." sözünü destekler niteliktedir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III


9. Mustafa Kemal'in yürürlüğe koyduğu Tekâlif-i Milliye Emirleri'nde,

— Tüccarların ve halkın elinde bulunan her türlü giyim ve yiyecek mad
desinin @'ına bedeli sonradan ödenmek şartıyla el konulacak
— Teknik araç, taşıt ve binek hayvanları ordunun emrine verilecek
— Halkın elinde bulunan silah ve cephane üç gün içerisinde orduya teslim
edilecek gibi kararlar alınmıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ulusunun maddi ve manevi kaynaklarını ha
rekete geçiren bu kanun aşağıdakilerden hangisine kanıt olamaz?

A) Türk ordusuna lojistik destek sağlamaya çalışıldığına
B) Türk halkında yardımlaşma ve dayanışma duygusunun etkili olduğuna
C) Padişah ve hükümetin ulusal güçleri desteklediğine
D) Türk ulusunun bağımsızlık isteğinin öne çıktığına
E) Ulusal güç unsurlarının desteğinin sağlandığına10. Kurtuluş Savaşı sırasında,

I. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra itilaf devletleri Londra'da bir
konferans toplamışlardır.
II. TBMM tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisi
verilmiştir.
III. II. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra İtalyanlar işgal
ettikleri toprakları boşaltmaya başlamıştır.

Bunlardan hangileri Kurtuluş Savaşı'nın yalnızca Yunan ordula
rına karşı yapılmadığının kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

11. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hükümetinin,

I. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ile imzaladığı Moskova
Antlaşmasıyla Rusya'dan askeri malzeme desteği alması,
II. Sakarya Savaşı'nın kazanılması üzerine Fransa ile imzalanan Ankara
Antlaşmasından sonra Fransa'nın Anadolu'dan çekilmesi,
III. Büyük Taarruz'dan sonra İtilaf Devletlerini Mudanya Ateşkes Antlaş
ması'nı imzalamaya zorlaması

siyasi başarılarından hangileri itilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılığına
kesin kanıttır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III


12. TBMM'nin,

I. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Fransa ile imzaladığı Ankara
Antlaşmasiyla ilk kez bir İtilaf Devleti tarafından resmen tanınması,
II. Kars - Sarıkamış savaşlarından sonra Ermenistan ile Gümrü Antlaşması'nı
imzalaması,
III. Sovyet Rusya İle imzaladığı Moskova Antlaşmasindan sonra Rusya'dan
silah yardımı alması

gelişmelerinden hangileri, İtilaf Devletlerinin Anadolu politikasında görüş ay
rılığına düştüklerinin kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III13. Türk ordularının Sakarya Savaşinı kazanmasından sonra İtilaf Devletleri
TBMM'ye sundukları barış önerisinde "Doğu Trakya'nın Yunanistan'da kalması,
kapitülasyonların devam etmesi, askerliğin paralı olması şartıyla Türk ordusunun
sayısının artırılması ve azınlık haklarının Milletler Cemiyeti tarafından gözetilme
si"ni teklif etmişlerdir.

TBMM bu önerileri geri çevirmekle,

I. askeri,
II. ekonomik,
III. siyasi

alanlarından hangilerindeki bağımsızlığını korumak istemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve ili14. İngiltere'nin; TBMM'ye Mudanya'da ateşkes görüşmelerini teklif etmesinde,
I. Yunan ordularının Anadolu'daki işgallrine son verilmesi,
II. İtalya ve Fransa'nın Anadolu politikasında İngiltere iie görüş ayrılığına düşmesi,
III. İngiliz kamuoyunun savaşa son vermesi için Lloyd George Hükümetine baskı
yapması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


15. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda alınan kararlardan bazıları şunlardır:

I. Doğu Trakya en geç otuz gün içerisinde TBMM Hükümeti'ne teslim edilecektir.
II. istanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakılacaktır.
III. Türk ve Yunan orduları arasındaki savaş sona erecektir.

Bu kararlardan hangileri Kurtuluş Savaşı'nın İtilaf Devletleri dışında İstanbul
Hükümeti'ne karşı da kazanıldığının kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III16. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Padişah Vahdettin, barış
antlaşması ile ilgili olarak İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'a, "Barış
antlaşmasını yasal bir hükümetle mi yoksa bir ihtilal örgütüyle mi yapacaksınız?
Biz, Ankara'dakilerin kabul etmeyeceği şartlarda barış yapmaya hazırız." demiştir.

Padişah Vahdettin bu tavrıyla,

I. Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığını devam ettirme
II. Türk ulusunun kazandığı başarıyı sahiplenme
III. İngiliz hükümetinin sempatisini kazanma

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalışmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


17. Lozan Barış Antlaşması'nda yer alan,
I. Türkiye'deki bütün azınlıkların Türk vatandaşı olduğunun Batılı devletler
tarafından kabul edilmesi,
II. Boğazların başkanı Türk olan uluslar arası bir komisyonun idaresine bıra
kılması,
III. Osmanlı borçlarının ödenmesi için alacaklı devletlerin kurduğu Dûyun-u
Umumiye İdaresi'ne son verilmesi

kararlarından hangileri Batılı devletlerin, Türkiye'nin içişlerine karışmalarını
engellemeye yöneliktir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III


18. Lozan Barış Antlaşması'nda Yunanistan, onarım borcu karşılığında Karaağaç'ı
Türkiye'ye bırakmıştır.

Bu bilgiye dayanılarak,

I. Türkiye Lozan Antlaşması'yla toprak kazanmıştır.
II. Lozan Antlaşması'yla Türkiye bütün sorunlarını çözmüştür.
III. Türkiye, Lozan Antlaşması'yla bağımsızlığından hiçbir ödün vermemiştir.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III19. Lozan görüşmeleri sırasında itilaf Devletleri kapitülasyonlar ve boğazlar gibi
sorunları kendi çıkarları doğrultusunda çözmek istemişlerdir.

İtilaf Devletleri'nin bu tavrı aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçmek istemediklerinin
B) Boğazların yönetiminin komisyona bırakılmasına karşı olduklarının
C) Osmanlı Devleti ile İlişkilerini sürdürmek istediklerinin
D) Türkiye'nin ulusal bağımsızlığına önem verdiklerinin
E) Sömürgecilik düşüncesinden vazgeçtiklerinin20.
I. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.
II. Osmanlı borçlarının bir bölümünün ödenmesi kabul edilmiştir.
III. Boğazlar askersiz hale getirilmiştir.
IV. Tüm azınlıklar Türk uyruğu kabul edilmiştir.

Bunlardan hangilerinin Türkiye'nin bağımsızlık haklarını zedelediği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II, III ve IVCevap Anahtarı: 1)D 2)C 3)B 4)A 5)E 6)D 7)E  D 9)C 10)D 11)B
12)A 13)E 14)E 15)B 16)E 17)D 18)A 19)A 20)C

 


SORULAR


Soru 1.  Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi ile, ulusal egemenlik
yanlıları ile saltanat taraftarları arasındaki çatışma ve tartışmalar sana
erdirilerek yeni devletin rejimine açıklık getirilmiştir?


A)      Halifeliğin kaldırılmasıyla


B)      Cumhuriyetin ilan edilmesiyle


C)      Medeni kanun’un  kabul edilmesiyle


D)      Kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilmesi ile


E)      Evkaf ve şeriye mahkemelerinin
kaldırılmasıyla
Soru 2.  Ulusal egemenliğin önündeki engel, aşağıdaki inkılaplardan
hangisi ile ilk kez kaldırılmıştır?

A)      Kabine sistemi uygulamasına geçilmesiyle

B)      Saltanatın kaldırılmasıyla


C)      Cumhuriyetin ilanı ile


D)      Halifeliğin kaldırılması ile


E)      Medeni Kanun’un kabulü ile


 

Soru 3. I.      Medeni kanun’un kabulü

II.   Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


III. Şapka Kanunu’nun çıkarılması


IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi


V.    Halifeliğin kaldırılması


 Gelişmelerinden hangisi Türkiye’nin ümmet toplumundan, çağdaş
bilimsel ve lâik bir topluma geçmeyi sağlayan inkılâplardan biridir?

A)  Yalnız I         
B)  Yalnız II

C)  Yalnız III                      
D)  Yalnız IV
E)  Yalnız V

 Soru 4.  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında Mustafa
Kemal’in bazı yakın arkadaşları tarafından kurulmuştur. Halifeliğin
kaldırılmasının hemen ardından kurulan bu partinin tüzüğünde “Fırka, dine
saygılıdır.” İfadesi yer almıştır.


Buna göre bu partinin daha çok hangi düşüncedeki halktan taraftar
bulması doğaldır?


A)      İnkılâp ve laiklik karşıtlarından


B)      Ordu mensuplarından


C)      İnkılâpları destekleyen halkta


D)      Kuva-yi Milliyecilerden


E)      Ulusçu akımı destekleyenlerden


 


Soru 5.  Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadınlarına verilen haklar
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A)      Resmi nikah yapma


B)      Mirastan eşit pay alma


C)      Seçme ve seçilme hakkı


D)      Şahitlikte erkeklerle eşit olma


E)      Boşanma hakkı


 


Soru 6.  Türk toplumunun eğitim sistemindeki ikiliği ortadan
kaldırmaya yönelik bir inkılâp hareketidir. Çağın gereklerine ve Yeni Türk
Devleti’nin yapısına ters düşen eski eğitim sistemi yerine yeni, çağdaş ve
modern bir sistem getirilmeye çalışıldı. Halifeliğin kaldırıldığı gün bu konu
da kabul edildi.


Yukarıda anlatılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


A)      Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


B)      Türk Dil Kurumu’nun kurulması


C)      Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü


D)      Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması


E)       Takvim, saat, ölçü birimlerinde
değişiklik yapılması


Soru 7.  Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi
Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya yönelik bir inkılâp değildir?


A)      Kılık – kıyafet yasası


B)      Miladi takvimin kabulü


C)      Medreselerin kapatılması


D)      Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


E)      Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması


 


Soru 8.  Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin siyasal
bağımsızlık kadar, ekonomik bağımsızlığa da önem verdiğinin göstergesidir?


A)      Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması


B)      Kapitülasyonların kaldırılması


C)      Türkiye İş Bankası’nın kurulması


D)      Aşar vergisinin kaldırılması


E)      Ziraat Enstitüsü’nün açılması


 


Soru 9.  1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması ile ulaşılmak
istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?


A)      Ticaretten sağlanan geliri artırmak


B)      Köylüye ucuz kredi sağlamak


C)      Üretimi tarımdan sanayi sektörüne çekmek


D)      Ticareti geliştirmek


E)      Köylüyü ekonomik yönden ağır gelen bir
yükten kurtarmak


 


Soru 10.  Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında özel girişimcilerde
yeterli sermayenin olmaması, bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun ve
toplumun ihtiyaçlarını ucuz ve kısa sürede elde edebilme durumu aşağıdaki
ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?


A)  Milliyetçilik   


B)  Laiklik


C) 
Devletçilik                     


D)  Cumhuriyetçilik


E)  İnkılâpçılık


CEVAP ANAHTARI      
1

 

 
2

 

 
3

 

 
4

 

 
5

 

 
6

 

 
7

 

 
8

 

 
9

 

 
10

 

 
11

 

 
12

 

 
13

 

 
14

 

 
15

 

 
16

 

 
17

 

 
18

 

 
19

 

 
20

 

 
B

 

 
B

 

 
E

 

 
A

 

 
C

 

 
C

 

 
D

 

 
B

 

 
E

 

 
C

 


 


SORULAR


1. Kurucu üyeleri TBMM’deki Müdafaayı Hukuk Grubu
üyelerinden oluşan Cumhuriyet Halk Partisi,1919 tarihli Sivas Kongresi’ni,
Parti’nin I.Kongresi olarak saymıştır.CHP’nin kuruluşundan önce toplanan bir
kongreyi kendi partisinin ilk kongresi olarak değerlendirmesinde, Sivas
Kongresi’nde alınan;

I.Saltanat ve hilafet makamı korunacaktır.

II.Ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.

III.Tüm ulusal direniş cemiyetleri birleştirilmiştir.

Kararlarından hangileri etkili olmuş
olabilir?


A) Yalnız II     


B) Yalnız
III       


C) I ve
II       


D) I ve
III      


E) II ve III


 


2. Yeni Türk
devletinde Cumhuriyetin ilan edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi
sayılamaz?

A) Rejim belirsizliğinin giderildiğinin

B) Ulusal iradenin hâkim kılındığının

C) Çok partili sisteme geçildiğinin

D) Devlet başkanı sorununun çözüldüğünün

E) Monarşik yönetime son verildiğinin


3.
Aşağıdakilerden hangisi, halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz?


A) Ulusal iradenin önündeki engeli kaldırmak

B) Cumhuriyetin ilan edilmesine zemin hazırlamak

C) Ulusçu bir dış siyaset izlemek

D) Devlet yönetimini laik bir yapıya kavuşturmak 

E) İçişlerine karışılmasını önlemek


 


4.
Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen,


I. halifeliğin kaldırılması,

II. Meclis Hükümeti Sisteminden Kabine Sistemine geçilmesi,

III.’’Devletin dini İslamdır.’’ Maddesinin anayasadan çıkarılması

Uygulamalarından hangileri ‘’Siyasal yaşamın
çağdaş ve akılcı ilkelere dayanması, öncelikle devlet yapısının laikleşmesiyle
mümkündür.’’ Yargısına göre hareket edildiğini kanıtlamaktadır?


A) Yalnız I    


B) Yalnız
II     


C) Yalnız
III     


D) I ve
III     


E) II ve III


 


5. Atatürk ; ‘’Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve
niteliklere dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet fazilettir.’’ Diyerek ulus
iradesinin önemine dikkat çekmiştir.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Atatürk’ün
ulus iradesini egemen kılmak amacıyla doğrudan yaptığı çalışmalar içerisinde
gösterilemez?


A) TBMM’nin açılması

B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Cumhuriyetin ilan edilmesi

E) Medreselerin kapatılması

 

6. Türkiye’de;

– Laikliğin ve demokrasinin tam olarak benimsenmemiş olması

– Rejim karşıtlarının örgütlenebileceğinden çekinilmesi

Gelişmeleri, temelde aşağıdakilerden
hangisini geciktirmiştir?


A) Çok partili sisteme geçişi

B) Toprakların köylüye dağıtılmasını

C) Medreselerin kapatılmasını

D) Kadınlara siyasal hakların verilmesini

E) Batıyla ilişkilerin geliştirilmesini


 


7.
Cumhuriyetin ilanı sırasında, demokratik rejimin gelişimi için adımlar
atılmıştır. Ancak,


– 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından üç ay sonra Şeyh
Sait İsyanı

– 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından dört ay sonra Menemen
Olayı gerçekleşmiştir.

Yalnız bu bilgiye göre;

I.Rejim karşıtlarının, demokratik ortamı çıkarları için kullanmaya çalıştığı,

II.Çok partili yaşam olmadan da çoğulcu demokrasinin yaşatıldığı,

III.Avrupalı devletlerin iç ayaklanmalarda kışkırtıcı rol oynadığı,

Yargılarından hangilerine kesin olarak
ulaşılabilir?


A)Yalnız I     


B) Yalnız
II      


C) I ve
II      


D) I ve
III      


E) I, II ve III


 


8. Atatürk, verdiği bir demeçte ‘’Bizim
istediğimiz demokrasi özellikle siyasaldır. Onun hedefi; milletin, yönetenleri
denetleyerek bağımsızlığı koruması olmalıdır.’’ demiştir. 

Aşağıda verilen,

I.Seçmen olma yaşının yükseltilmesi,

II.Çok partili hayata geçilmesi,

III.Kadınlara da seçme ve seçilme hakkının tanınması

Gelişmelerinden hangileri, Atatürk’ün bu
arzusunu geçekleştirmek doğrultusundadır?


A) Yalnız I     


B) I ve
II     


C) I ve
III     


D) II ve
III     


E) I, II ve III


 


9.
1924 Anayasası’nda yapılan, 


I.   1928’de, ‘’Türkiye Devleti’nin dini İslam dır.’’ maddesinin
Anayasa’dan çıkartılması, 

II.  1934’ de, seçme ve seçilme hakkındaki maddeye, kadınlarında bu hakka
sahip olduğunun eklenmesi

III. 1937’de topraksız çiftçiyi toprak sahibi yapma hakkında hükümete yetki
verilmesi

Değişiklikleri ya da eklemelerin, aşağıda verilen Atatürk ilkeleriyle
hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

    Laiklik   Halkçılık   Cumhuriyetçilik
   

A)  
III              II                   
I

B)  
II               I                    III

C)   I               III                  
II

D)  II               III                   
I

E)   I               
II                    III


 


10.
Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk yıllarında görülen aşağıdaki gelişmelerin
hangisinde, dinin toplum üzerindeki etkinsi kırma amacı olduğu söylenemez?


A) Tekke, türbe ve zaviyeleri kapatılması

B) Medeni kanun’un kabul edilmesi

C) Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin kaldırılması

D) Karma eğitim sistemine geçilmesi

E) Medreselerin kapatılması


 


11.
Cumhuriyet dönemi’nde gerçekleştirilen ekonomi ile ilgili uygulamalardan
bazıları şunlardır:


I. Aşar vergisinin kaldırılması

II. Hükümet’in Birinci Beş Yıllık Kalkınma planını yürürlüğe koyması

III. Kabotaj Kanunu’nun çıkartılarak Türk limanları arasında deniz taşımacılığı
yapma hakkının yalnızca Türk vatandaşlarına tanınması

Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle
ilişkisi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


          I                    II
                     
     III                

A) Halkçılık        Devletçilik  
          Milliyetçilik

B) Milliyetçilik    Halkçılık        
       Devrimcilik

C)
Laiklik           Cumhuriyetçilik   Halkçılık

D)
Devletçilik     Halkçılık               Cumhuriyetçilik

E) Devrimcilik    Laiklik          
        Devletçilik

              

12. ‘’Her ne sebeple ve amaçla olursa olsun
hiç kimse dinsel düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve
kanaatlerinden dolayı kınanamaz.’’ İfadesi, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden
hangisiyle doğrudan ilgilidir?


A) Cumhuriyetçilik    


B)
Laiklik    


C)
Halkçılık   


D)
Milliyetçilik  


E) Devrimcilik


CEVAPLAR:


1-E  
  2-C    3-B    4-D    5-E    6-A
   7-A    8-D    9-C    10-C  
 11-A     12-B


 


SORULAR


Soru 1.  Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi ile, ulusal egemenlik
yanlıları ile saltanat taraftarları arasındaki çatışma ve tartışmalar sana
erdirilerek yeni devletin rejimine açıklık getirilmiştir?


A)      Halifeliğin kaldırılmasıyla


B)      Cumhuriyetin ilan edilmesiyle


C)      Medeni kanun’un  kabul edilmesiyle


D)      Kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilmesi ile


E)      Evkaf ve şeriye mahkemelerinin
kaldırılmasıyla


 


Soru 2.  Ulusal egemenliğin önündeki engel, aşağıdaki inkılaplardan
hangisi ile ilk kez kaldırılmıştır?


A)      Kabine sistemi uygulamasına geçilmesiyle


B)      Saltanatın kaldırılmasıyla


C)      Cumhuriyetin ilanı ile


D)      Halifeliğin kaldırılması ile


E)      Medeni Kanun’un kabulü ile


 


Soru 3. I.      Medeni kanun’un kabulü


II.   Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


III. Şapka Kanunu’nun çıkarılması


IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi


V.    Halifeliğin kaldırılması


 Gelişmelerinden hangisi Türkiye’nin ümmet toplumundan, çağdaş
bilimsel ve lâik bir topluma geçmeyi sağlayan inkılâplardan biridir?


A)  Yalnız
I                         


B)  Yalnız II


C)  Yalnız
III                      


D)  Yalnız IV


E)  Yalnız V


 


Soru 4.  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında Mustafa
Kemal’in bazı yakın arkadaşları tarafından kurulmuştur. Halifeliğin
kaldırılmasının hemen ardından kurulan bu partinin tüzüğünde “Fırka, dine
saygılıdır.” İfadesi yer almıştır.


             
Buna göre bu partinin daha çok hangi düşüncedeki halktan taraftar
bulması doğaldır?


A)      İnkılâp ve laiklik karşıtlarından


B)      Ordu mensuplarından


C)      İnkılâpları destekleyen halkta


D)      Kuva-yi Milliyecilerden


E)      Ulusçu akımı destekleyenlerden


 


Soru 5.  Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadınlarına verilen haklar arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A)      Resmi nikah yapma


B)      Mirastan eşit pay alma


C)      Seçme ve seçilme hakkı


D)      Şahitlikte erkeklerle eşit olma


E)      Boşanma hakkı


 


Soru 6.  Türk toplumunun eğitim sistemindeki ikiliği ortadan
kaldırmaya yönelik bir inkılâp hareketidir. Çağın gereklerine ve Yeni Türk
Devleti’nin yapısına ters düşen eski eğitim sistemi yerine yeni, çağdaş ve
modern bir sistem getirilmeye çalışıldı. Halifeliğin kaldırıldığı gün bu konu
da kabul edildi.


Yukarıda anlatılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


A)      Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


B)      Türk Dil Kurumu’nun kurulması


C)      Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü


D)      Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması


E)       Takvim, saat, ölçü birimlerinde
değişiklik yapılması


 


Soru 7.  Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi
Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya yönelik bir inkılâp değildir?


A)      Kılık – kıyafet yasası


B)      Miladi takvimin kabulü


C)      Medreselerin kapatılması


D)      Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


E)      Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması


 


Soru 8.  Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin siyasal
bağımsızlık kadar, ekonomik bağımsızlığa da önem verdiğinin göstergesidir?


A)      Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması


B)      Kapitülasyonların kaldırılması


C)      Türkiye İş Bankası’nın kurulması


D)      Aşar vergisinin kaldırılması


E)      Ziraat Enstitüsü’nün açılması


 


Soru 9.  1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması ile ulaşılmak
istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?


A)      Ticaretten sağlanan geliri artırmak


B)      Köylüye ucuz kredi sağlamak


C)      Üretimi tarımdan sanayi sektörüne çekmek


D)      Ticareti geliştirmek


E)      Köylüyü ekonomik yönden ağır gelen bir
yükten kurtarmak


 


Soru 10.  Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında özel girişimcilerde
yeterli sermayenin olmaması, bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun ve
toplumun ihtiyaçlarını ucuz ve kısa sürede elde edebilme durumu aşağıdaki
ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?


A)  Milliyetçilik   


B)  Laiklik


C) 
Devletçilik                     


D)  Cumhuriyetçilik


E)  İnkılâpçılık


CEVAP ANAHTARI      
1

 

 
2

 

 
3

 

 
4

 

 
5

 

 
6

 

 
7

 

 
8

 

 
9

 

 
10

 

 
B

 

 
B

 

 
E

 

 
A

 

 
C

 

 
C

 

 
D

 

 
B

 

 
E

 

 
C

 


                 


 


 


 


 


 


 


 


SORULAR


Soru 1.      Bir toplumda demokratik kuralların
işlemesi, halkın hiçbir engel olmadan ülke yönetiminde söz sahibi olması,
toplumsal barışın gerçekleşmesini sağlar.


        Buna göre, aşağıda verilen temel
ilkelerden hangisi bu uygulama için ön şarttır?


A)      Halkçılık


B)      Lâiklik


C)      Milliyetçilik


D)      Devletçilik


E)      Cumhuriyetçilik


 


Soru 2.       I.İnsan ve insanlık sevgisi


               
    II.Akılcılık ve bilimsellik


               
   III.Ulusal egemenlik


               
   IV.Barışçılık


               
    V.Çağdaşlaşma


        Yukarıda verilenlerden hangisi,
Cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicisi ilkedir?


A) I                       


B)
II                      
   


C) III


D)
IV                    


E) V


 


Soru 3.      Kurtuluş Savaşı döneminde, Mustafa
Kemal ısrarla “Manda ve himaye kabul edilemez” sözlerini kullanmaktadır.


        Buna göre, Kurtuluş Savaşı’nda
ön plana çıkan ilke hangisidir?


A)      Halkçılık


B)      Çağdaşlaşma


C)      Devletçilik


D)      Ulusal bağımsızlık


E)      Ulusal egemenlik


       


Soru 4.      Atatürk’e göre; “Dünya da saygın ve
sözü geçen bir millet olmak istiyorsak, önce kendi kimliğimizi korumalıyız.”


        Atatürk’ün bu sözleri O’nun
aşağıdaki ilkelerinden  hangisi ile ilgilidir?


A)      Cumhuriyetçilik


B)      Milliyetçilik


C)      Devletçilik


D)      Halkçılık


E)      İnkılapçılık


 


Soru 5.       I.Yeni Türk Tarih Tezi’nin
okullarda öğretil-……………..meye başlanması


               
    II.İlim ve Fenin dışında yol gösterici aramanın 
…………….cahillik olduğunun kabul edilmesi


               
   III.Hukuk önünde tüm vatandaşların eşit kabul ……………..edilmesinin benimsenmesi


        Bu gelişmeler milliyetçilik,
akılcılık ve bilimsellik, halkçılık ilkeleriyle ilişkileri bakımından
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


               
Milliyetçilik   Akılcılık ve Bilimsellik   Halkçılık


        A)  
        
I                             
III                        
II


       
B)          
II                             
 I                         
III


       
C)          
II                             
III                         
I


        D)         
III                             
II                          
I


       
E)           
I                              
II                    
     III


 


Soru 6.     Cumhuriyetin ilk yıllarında, özel
girişimcilerde yeterli sermayenin olmaması bilgi birikiminin yetersiz olması,
kamunun ve toplumun ihtiyaçlarının ucuz ve kısa sürede elde edilebilme durumu
aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?


A)      Devletçilik


B)      Çağdaşlaşma


C)      Halkçılık


D)      Ulusal bağımsızlık


E)      Milliyetçilik


       


Soru 7.      Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın
hazırlanması ve yaşama geçirilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


       


A)      Liberal bir ekonomik model uygulandığının


B)      Milli bankaların kurulduğunun


C)      Ekonomide devletçiliğe yönelindiğinin


D)      II. Dünya Savaşı tehlikesinin
yaklaştığının


E)      Toprak reformunun sonuçsuz kaldığının


 


Soru 8.      


·         Yeni Türk harflerinin
kabul edilmesi


·         Şapka Kanunu’nun
çıkartılması


·         Takvim, saat, ölçülerde
değişiklik ve hafta tatilinin yeniden belirlenmesi


·         Dinsel kıyafetler ile
dolaşma yasağının getirilmesi


        Yeni Türk Devleti’nin yaptığı bu
yenilikler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?


A)      Milliyetçilik-Halkçılık


B)      Devletçilik-Cumhuriyetçilik


C)      Laiklik-Milliyetçilik


D)      Laiklik-Çağdaşlaşma


E)      Bilimsellik-Cumhuriyetçilik


 


Soru 9.      “Din bir vicdan meselesidir. Herkes
vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine karşı değiliz. Biz din adına
kasıtlı hareketlere karşıyız.”


        Atatürk bu sözleriyle, aşağıdaki
ilkelerden hangisinin gerekli olduğunu vurgulamıştır?


A)      Halkçılık


B)      Lâiklik


C)      İnkılâpçılık


D)      Milliyetçilik


E)      Cumhuriyetçilik


 


 


Soru 10.      I.Yasalar önünde herkesin eşit
olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması


               
    II.Egemenliğin millete ait sayılması


               
   III.Dinin devlet işlerine ve politikaya alet ……………..edilmemesi


        Bu yargılar, aşağıdaki Atatürk
ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?


           I  
           
                   II                           
     III


A) Laiklik            
 
      Cumhuriyetçilik      
Halkçılık


B )Halkçılık        
         Lâiklik         
           
Cumhuriyetçilik


C) Cumhuriyetçilik     
Lâiklik         
            Halkçılık


D)
Lâiklik            
        
Halkçılık     
          Cumhuriyetçilik


E) Halkçılık        
        
Cumhuriyetçilik     Lâiklik


               
             


               
 


Soru 11.       Türk kadınlarına seçme ve
seçilme hakkının verilmesi, aşağıdaki ilkelerden hangilerinin doğrultusunda
gerçekleşen bir uygulamadır?


A)      Milliyetçilik-Devletçilik


B)      Halkçılık-Devletçilik


C)      Cumhuriyetçilik-Halkçılık


D)      İnkılâpçılık-Devletçilik


E)      Cumhuriyetçilik- İnkılâpçılık


 


Soru 12.        1934 tarihli düzenleme
ile Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla gibi eski toplum zümrelerini belirten
ünvanlar kaldırılmıştır.


        Bu durumun, Atatürk ilkelerinden
hangisinin doğrudan bir gereği olduğu savunabilir?


A)      Devletçilik


B)      Milliyetçilik


C)      Halkçılık


D)      İnkılâpçılık


E)      Lâiklik


 


Soru 13.       Her İnkılâp hareketinin
başarılı olması aşağıdakilerden hangisindeki başarıya bağlıdır?


A)      Sağlıktaki başarıya


B)      Eğitimdeki başarıya


C)      Ticaretteki başarıya


D)      Tarımdaki başarıya


E)      Sanayideki başarıya


 


Soru 14.      Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşid
ilimdir.” sözü, bütünleyici ilkelerden hangisi ile ilgilidir?


A)      Bilimsellik-Akılcılık


B)      Milli bağımsızlık


C)      Milli egemenlik


D)      İnsan ve insanlık sevgisi


E)      Çağdaşlaşma


 


Soru 15.       Aşağıdakilerden hangisi
Batılılaşmaktan çok millileşme amacı taşır?


A)      Kılık-Kıyafette değişiklik


B)      Yeni harflerin kabulü


C)      Ölçü ve saat sistemlerinin değişmesi


D)      Türk dil kurumu’nun kurulması


E)      Tekke ve zaviyelerin kapatılması


 


Soru 16.      I.Cumhuriyetçilik


                
II.Milliyetçilik


               
III.İnkılapçılık


      Halkçılık ilkesi yukarıdaki ilkelerinden hangilerini
doğrudan destekler?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız II  


C)  Yalnız III


D)   l ve II    


E)   II ve III


 


Soru 17.        I.Milli birlik ve
beraberlik


                  
II.Ülke bütünlüğü


                 
III.Akılcılık


      Yukarıdakilerden hangileri Milliyetçilik
ilkesinin bütünleyici ilkesidir?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız II  


C)   I ve II


D)   l ve III    


E)   I, II ve III


 


Soru 18.      Kurtuluş Savaşında düşman
işgallerine karşı Ana­dolu ve Trakya'nın çeşitli yörelerinde bölgesel direniş
güç­leri oluşturulmuştur.


      Bu durum,


           
I.Devletçilik


           II.Halkçılık


          III.Bağımsızlık


      İlkelerinden hangilerinin Türk ulusun­ca
benimsenmiş olduğunu gösterir?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız II  


C)  Yalnız III


D)   l ve III    


E)   II ve III


 


Soru 19.       Bir devletin yönetimindeki
meslek gruplarına, kadın ve erkeklere kanun önünde kesin eşitlik tanınması,
aşağıdaki ilkeler­den hangisinin uygulandığına kanıt olabilir?


A)  Milliyetçilik


B)  Halkçılık


C)  İnkılâpçılık


D)  Laiklik


      E)  Devletçilik


 


Soru 20.       Milliyetçilik ilkesi ile
ilgili doğru veya yanlış bazı yargılar şunlardır;


           
I.Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.


           II.Belli bir
grubun devleti anlamındadır.


          III.Halkçılıkla
bütünleşir.


      Bu yargılardan hangileri doğrudur?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız III  


C)   I ve II


D)   l ve III    


E)   I, II ve III


 


Soru 21.     Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden
ayrıl­masıdır. Hukuk kurallarının dine değil akla dayandırıl­masıdır. Lâiklikte
devlet kişilerin inançlarını yönetmez. Din ve vicdan hürriyeti tanır, devlet
yönetiminde din ku­rallarının uygulanmadığı sistemdir.


      Buna göre,


I.Akılcılık


II.Bilimsellik


III.Bağımsızlık


      İlkelerinden hangileri laiklik ilkesini
bütünler?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız II 


C)   I ve II


D)   l ve III    


E)   I, II ve III


 


 


Soru 22.     I.Kişinin özel hayatında dindar yaşama
…………….zorunluluğunun olması


II.Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet …………….edebilmesi


III.Din adına birtakım batıl inançların …………….yayılması karşısında devletin
tarafsız …………….kalması


       yukarıdakilerden hangileri, bir
toplumda laiklik ilkesine uyulmasının etkileri arasında gösterilemez?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız III 


C)   I ve II


D)   l ve III    


E)   II ve III


 


Soru 23.    Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden
bazıları şunlardır:


            I.Medeni
Kanun'un kabul edilmesi


           II.Aşar
vergisinin
kaldırılması          


          III.Soyadı
Kanunu'nun kabul edilmesi


      Bu gelişmelerden hangileri doğrudan
halkçılık ilkesiyle ilgilidir?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız III 


C)   I ve II


D)   l ve III    


E)   I,  II ve III


 


Soru 24.     Atatürk döneminin temel hedeflerinden
biride sanayi kuruluş­larına öncelik vermektir. Ancak, halkın elinde bu amaç
için yeterli sermaye ve teknoloji yoktu.


      Bu durum,


I.Halkçılık


II.İnkılâpçılık


III.Devletçilik


IV.Milliyetçilik


      ilkelerden hangilerini zorunlu kıl­mıştır?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız III 


C)   I ve II


D)   II ve III    


E)   I,  II ve IV


 


Soru 25.     İnkılapçılık: Atatürk ilkelerine bağlı
olarak yapı­lan inkılapları ve ilkeleri çağın gereklerine uygun bir şe­kilde
yenilemek ve geliştirmektir. İnkılapçılığın temel hedefi gelişmelere açık ve
çağ­daş bir toplum yaratmaktır.


      Buna göre,


I.Şapka kanunu


II.Harf İnkılabı


III.Miladi Takvimin kabulü


      İnkılaplarından hangisi inkılapçılık
ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız III 


C)   I ve II


D)   II ve III    


E)   I,  II ve III

CEVAP ANAHTARI

 
1

 

 
2

 

 
3

 

 
4

 

 
5

 

 
6

 

 
7

 

 
8

 

 
9

 

 
10

 

 
11

 

 
12

 

 
13

 

 
14

 

 
15

 

 
16

 

 
17

 

 
18

 

 
19

 

 
20

 

 
E

 

 
C

 

 
D

 

 
B

 

 
E

 

 
A

 

 
C

 

 
D

 

 
B

 

 
E

 

 
C

 

 
C

 

 
B

 

 
A

 

 
D

 

 
D

 

 
C

 

 
C

 

 
B

 

 
D

 

 
21

 

 
22

 

 
23

 

 
24

 

 
25

 

 
C

 

 
D

 

 
E

 

 
B

 

 
E

 


 


  


SORULAR


Soru 1.  Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi ile, ulusal egemenlik
yanlıları ile saltanat taraftarları arasındaki çatışma ve tartışmalar sana
erdirilerek yeni devletin rejimine açıklık getirilmiştir?


A)      Halifeliğin kaldırılmasıyla


B)      Cumhuriyetin ilan edilmesiyle


C)      Medeni kanun’un  kabul edilmesiyle


D)      Kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilmesi ile


E)      Evkaf ve şeriye mahkemelerinin
kaldırılmasıyla


 


Soru 2.  Ulusal egemenliğin önündeki engel, aşağıdaki inkılaplardan
hangisi ile ilk kez kaldırılmıştır?


A)      Kabine sistemi uygulamasına geçilmesiyle


B)      Saltanatın kaldırılmasıyla


C)      Cumhuriyetin ilanı ile


D)      Halifeliğin kaldırılması ile


E)      Medeni Kanun’un kabulü ile


 


Soru 3. I.      Medeni kanun’un kabulü


II.   Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


III. Şapka Kanunu’nun çıkarılması


IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi


V.    Halifeliğin kaldırılması


 Gelişmelerinden hangisi Türkiye’nin ümmet toplumundan, çağdaş
bilimsel ve lâik bir topluma geçmeyi sağlayan inkılâplardan biridir?


A)  Yalnız
I                         


B)  Yalnız II


C)  Yalnız
III                      


D)  Yalnız IV


E)  Yalnız V


 


Soru 4.  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında Mustafa
Kemal’in bazı yakın arkadaşları tarafından kurulmuştur. Halifeliğin
kaldırılmasının hemen ardından kurulan bu partinin tüzüğünde “Fırka, dine
saygılıdır.” İfadesi yer almıştır.


             
Buna göre bu partinin daha çok hangi düşüncedeki halktan taraftar
bulması doğaldır?


A)      İnkılâp ve laiklik karşıtlarından


B)      Ordu mensuplarından


C)      İnkılâpları destekleyen halkta


D)      Kuva-yi Milliyecilerden


E)      Ulusçu akımı destekleyenlerden


 


Soru 5.  Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadınlarına verilen haklar
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A)      Resmi nikah yapma


B)      Mirastan eşit pay alma


C)      Seçme ve seçilme hakkı


D)      Şahitlikte erkeklerle eşit olma


E)      Boşanma hakkı


 


Soru 6.  Türk toplumunun eğitim sistemindeki ikiliği ortadan
kaldırmaya yönelik bir inkılâp hareketidir. Çağın gereklerine ve Yeni Türk
Devleti’nin yapısına ters düşen eski eğitim sistemi yerine yeni, çağdaş ve
modern bir sistem getirilmeye çalışıldı. Halifeliğin kaldırıldığı gün bu konu
da kabul edildi.


Yukarıda anlatılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


A)      Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


B)      Türk Dil Kurumu’nun kurulması


C)      Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü


D)      Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması


E)       Takvim, saat, ölçü birimlerinde
değişiklik yapılması


Soru 7.  Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi
Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya yönelik bir inkılâp değildir?


A)      Kılık – kıyafet yasası


B)      Miladi takvimin kabulü


C)      Medreselerin kapatılması


D)      Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


E)      Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması


 


Soru 8.  Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin siyasal
bağımsızlık kadar, ekonomik bağımsızlığa da önem verdiğinin göstergesidir?


A)      Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması


B)      Kapitülasyonların kaldırılması


C)      Türkiye İş Bankası’nın kurulması


D)      Aşar vergisinin kaldırılması


E)      Ziraat Enstitüsü’nün açılması


 


Soru 9.  1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması ile ulaşılmak
istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?


A)      Ticaretten sağlanan geliri artırmak


B)      Köylüye ucuz kredi sağlamak


C)      Üretimi tarımdan sanayi sektörüne çekmek


D)      Ticareti geliştirmek


E)      Köylüyü ekonomik yönden ağır gelen bir
yükten kurtarmak


 


Soru 10.  Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında özel girişimcilerde
yeterli sermayenin olmaması, bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun ve
toplumun ihtiyaçlarını ucuz ve kısa sürede elde edebilme durumu aşağıdaki
ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?


A)  Milliyetçilik   


B)  Laiklik


C) 
Devletçilik                     


D)  Cumhuriyetçilik


E)  İnkılâpçılık


CEVAP ANAHTARI      
1

 

 
2

 

 
3

 

 
4

 

 
5

 

 
6

 

 
7

 

 
8

 

 
9

 

 
10

 

 
11

 

 
12

 

 
13

 

 
14

 

 
15

 

 
16

 

 
17

 

 
18

 

 
19

 

 
20

 

 
B

 

 
B

 

 
E

 

 
A

 

 
C

 

 
C

 

 
D

 

 
B

 

 
E

 

 
C

 


 


SORULAR


1. Kurucu üyeleri TBMM’deki Müdafaayı Hukuk Grubu
üyelerinden oluşan Cumhuriyet Halk Partisi,1919 tarihli Sivas Kongresi’ni,
Parti’nin I.Kongresi olarak saymıştır.CHP’nin kuruluşundan önce toplanan bir
kongreyi kendi partisinin ilk kongresi olarak değerlendirmesinde, Sivas
Kongresi’nde alınan;

I.Saltanat ve hilafet makamı korunacaktır.

II.Ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.

III.Tüm ulusal direniş cemiyetleri birleştirilmiştir.

Kararlarından hangileri etkili olmuş
olabilir?


A) Yalnız II     


B) Yalnız
III       


C) I ve
II       


D) I ve
III      


E) II ve III


 


2. Yeni Türk
devletinde Cumhuriyetin ilan edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi
sayılamaz?

A) Rejim belirsizliğinin giderildiğinin

B) Ulusal iradenin hâkim kılındığının

C) Çok partili sisteme geçildiğinin

D) Devlet başkanı sorununun çözüldüğünün

E) Monarşik yönetime son verildiğinin


3.
Aşağıdakilerden hangisi, halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz?


A) Ulusal iradenin önündeki engeli kaldırmak

B) Cumhuriyetin ilan edilmesine zemin hazırlamak

C) Ulusçu bir dış siyaset izlemek

D) Devlet yönetimini laik bir yapıya kavuşturmak 

E) İçişlerine karışılmasını önlemek


 


4.
Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen,


I. halifeliğin kaldırılması,

II. Meclis Hükümeti Sisteminden Kabine Sistemine geçilmesi,

III.’’Devletin dini İslamdır.’’ Maddesinin anayasadan çıkarılması

Uygulamalarından hangileri ‘’Siyasal yaşamın
çağdaş ve akılcı ilkelere dayanması, öncelikle devlet yapısının laikleşmesiyle
mümkündür.’’ Yargısına göre hareket edildiğini kanıtlamaktadır?


A) Yalnız I    


B) Yalnız
II     


C) Yalnız
III     


D) I ve
III     


E) II ve III


 


5. Atatürk ; ‘’Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve
niteliklere dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet fazilettir.’’ Diyerek ulus
iradesinin önemine dikkat çekmiştir.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Atatürk’ün
ulus iradesini egemen kılmak amacıyla doğrudan yaptığı çalışmalar içerisinde
gösterilemez?


A) TBMM’nin açılması

B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Cumhuriyetin ilan edilmesi

E) Medreselerin kapatılması

 

6. Türkiye’de;

– Laikliğin ve demokrasinin tam olarak benimsenmemiş olması

– Rejim karşıtlarının örgütlenebileceğinden çekinilmesi

Gelişmeleri, temelde aşağıdakilerden
hangisini geciktirmiştir?


A) Çok partili sisteme geçişi

B) Toprakların köylüye dağıtılmasını

C) Medreselerin kapatılmasını

D) Kadınlara siyasal hakların verilmesini

E) Batıyla ilişkilerin geliştirilmesini


 


7.
Cumhuriyetin ilanı sırasında, demokratik rejimin gelişimi için adımlar atılmıştır.
Ancak,


– 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından üç ay sonra Şeyh
Sait İsyanı

– 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından dört ay sonra Menemen
Olayı gerçekleşmiştir.

Yalnız bu bilgiye göre;

I.Rejim karşıtlarının, demokratik ortamı çıkarları için kullanmaya çalıştığı,

II.Çok partili yaşam olmadan da çoğulcu demokrasinin yaşatıldığı,

III.Avrupalı devletlerin iç ayaklanmalarda kışkırtıcı rol oynadığı,

Yargılarından hangilerine kesin olarak
ulaşılabilir?


A)Yalnız I     


B) Yalnız
II      


C) I ve
II      


D) I ve
III      


E) I, II ve III


 


8. Atatürk, verdiği bir demeçte ‘’Bizim
istediğimiz demokrasi özellikle siyasaldır. Onun hedefi; milletin, yönetenleri
denetleyerek bağımsızlığı koruması olmalıdır.’’ demiştir. 

Aşağıda verilen,

I.Seçmen olma yaşının yükseltilmesi,

II.Çok partili hayata geçilmesi,

III.Kadınlara da seçme ve seçilme hakkının tanınması

Gelişmelerinden hangileri, Atatürk’ün bu
arzusunu geçekleştirmek doğrultusundadır?


A) Yalnız I     


B) I ve
II     


C) I ve
III     


D) II ve
III     


E) I, II ve III


 


9.
1924 Anayasası’nda yapılan, 


I.   1928’de, ‘’Türkiye Devleti’nin dini İslam dır.’’ maddesinin
Anayasa’dan çıkartılması, 

II.  1934’ de, seçme ve seçilme hakkındaki maddeye, kadınlarında bu hakka
sahip olduğunun eklenmesi

III. 1937’de topraksız çiftçiyi toprak sahibi yapma hakkında hükümete yetki
verilmesi

Değişiklikleri ya da eklemelerin, aşağıda verilen Atatürk ilkeleriyle
hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

    Laiklik   Halkçılık   Cumhuriyetçilik
   

A)  
III              II                   
I

B)  
II               I                    III

C)   I               III                  
II

D)  II               III                   
I

E)   I               
II                    III


 


10.
Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk yıllarında görülen aşağıdaki gelişmelerin
hangisinde, dinin toplum üzerindeki etkinsi kırma amacı olduğu söylenemez?


A) Tekke, türbe ve zaviyeleri kapatılması

B) Medeni kanun’un kabul edilmesi

C) Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin kaldırılması

D) Karma eğitim sistemine geçilmesi

E) Medreselerin kapatılması


 


11.
Cumhuriyet dönemi’nde gerçekleştirilen ekonomi ile ilgili uygulamalardan
bazıları şunlardır:


I. Aşar vergisinin kaldırılması

II. Hükümet’in Birinci Beş Yıllık Kalkınma planını yürürlüğe koyması

III. Kabotaj Kanunu’nun çıkartılarak Türk limanları arasında deniz taşımacılığı
yapma hakkının yalnızca Türk vatandaşlarına tanınması

Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle
ilişkisi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


          I                    II
                     
     III                

A) Halkçılık        Devletçilik  
          Milliyetçilik

B) Milliyetçilik    Halkçılık        
       Devrimcilik

C)
Laiklik           Cumhuriyetçilik   Halkçılık

D) Devletçilik     Halkçılık               Cumhuriyetçilik

E) Devrimcilik    Laiklik          
        Devletçilik

              

12. ‘’Her ne sebeple ve amaçla olursa olsun
hiç kimse dinsel düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve
kanaatlerinden dolayı kınanamaz.’’ İfadesi, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden
hangisiyle doğrudan ilgilidir?


A) Cumhuriyetçilik    


B)
Laiklik    


C)
Halkçılık   


D)
Milliyetçilik  


E) Devrimcilik


CEVAPLAR:


1-E  
  2-C    3-B    4-D    5-E    6-A
   7-A    8-D    9-C    10-C  
 11-A     12-B


 


SORULAR


Soru 1.  Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi ile, ulusal egemenlik
yanlıları ile saltanat taraftarları arasındaki çatışma ve tartışmalar sana
erdirilerek yeni devletin rejimine açıklık getirilmiştir?


A)      Halifeliğin kaldırılmasıyla


B)      Cumhuriyetin ilan edilmesiyle


C)      Medeni kanun’un  kabul edilmesiyle


D)      Kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilmesi ile


E)      Evkaf ve şeriye mahkemelerinin
kaldırılmasıyla


 


Soru 2.  Ulusal egemenliğin önündeki engel, aşağıdaki inkılaplardan
hangisi ile ilk kez kaldırılmıştır?


A)      Kabine sistemi uygulamasına geçilmesiyle


B)      Saltanatın kaldırılmasıyla


C)      Cumhuriyetin ilanı ile


D)      Halifeliğin kaldırılması ile


E)      Medeni Kanun’un kabulü ile


 


Soru 3. I.      Medeni kanun’un kabulü


II.   Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


III. Şapka Kanunu’nun çıkarılması


IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi


V.    Halifeliğin kaldırılması


 Gelişmelerinden hangisi Türkiye’nin ümmet toplumundan, çağdaş
bilimsel ve lâik bir topluma geçmeyi sağlayan inkılâplardan biridir?


A)  Yalnız
I                         


B)  Yalnız II


C)  Yalnız
III                      


D)  Yalnız IV


E)  Yalnız V


 


Soru 4.  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında Mustafa
Kemal’in bazı yakın arkadaşları tarafından kurulmuştur. Halifeliğin
kaldırılmasının hemen ardından kurulan bu partinin tüzüğünde “Fırka, dine
saygılıdır.” İfadesi yer almıştır.


             
Buna göre bu partinin daha çok hangi düşüncedeki halktan taraftar
bulması doğaldır?


A)      İnkılâp ve laiklik karşıtlarından


B)      Ordu mensuplarından


C)      İnkılâpları destekleyen halkta


D)      Kuva-yi Milliyecilerden


E)      Ulusçu akımı destekleyenlerden


 


Soru 5.  Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadınlarına verilen haklar
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A)      Resmi nikah yapma


B)      Mirastan eşit pay alma


C)      Seçme ve seçilme hakkı


D)      Şahitlikte erkeklerle eşit olma


E)      Boşanma hakkı


 


Soru 6.  Türk toplumunun eğitim sistemindeki ikiliği ortadan kaldırmaya
yönelik bir inkılâp hareketidir. Çağın gereklerine ve Yeni Türk Devleti’nin
yapısına ters düşen eski eğitim sistemi yerine yeni, çağdaş ve modern bir
sistem getirilmeye çalışıldı. Halifeliğin kaldırıldığı gün bu konu da kabul
edildi.


Yukarıda anlatılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


A)      Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


B)      Türk Dil Kurumu’nun kurulması


C)      Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü


D)      Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması


E)       Takvim, saat, ölçü birimlerinde
değişiklik yapılması


 


Soru 7.  Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi
Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya yönelik bir inkılâp değildir?


A)      Kılık – kıyafet yasası


B)      Miladi takvimin kabulü


C)      Medreselerin kapatılması


D)      Türk Tarih Kurumu’nun kurulması


E)      Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması


 


Soru 8.  Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin siyasal
bağımsızlık kadar, ekonomik bağımsızlığa da önem verdiğinin göstergesidir?


A)      Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması


B)      Kapitülasyonların kaldırılması


C)      Türkiye İş Bankası’nın kurulması


D)      Aşar vergisinin kaldırılması


E)      Ziraat Enstitüsü’nün açılması


 


Soru 9.  1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması ile ulaşılmak
istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?


A)      Ticaretten sağlanan geliri artırmak


B)      Köylüye ucuz kredi sağlamak


C)      Üretimi tarımdan sanayi sektörüne çekmek


D)      Ticareti geliştirmek


E)      Köylüyü ekonomik yönden ağır gelen bir yükten
kurtarmak


 


Soru 10.  Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında özel girişimcilerde
yeterli sermayenin olmaması, bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun ve
toplumun ihtiyaçlarını ucuz ve kısa sürede elde edebilme durumu aşağıdaki
ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?


A)  Milliyetçilik   


B)  Laiklik


C) 
Devletçilik                     


D)  Cumhuriyetçilik


E)  İnkılâpçılık


CEVAP ANAHTARI      
1

 

 
2

 

 
3

 

 
4

 

 
5

 

 
6

 

 
7

 

 
8

 

 
9

 

 
10

 

 
B

 

 
B

 

 
E

 

 
A

 

 
C

 

 
C

 

 
D

 

 
B

 

 
E

 

 
C

 


                 


 


 


 


 


 


 


 


SORULAR


Soru 1.      Bir toplumda demokratik kuralların
işlemesi, halkın hiçbir engel olmadan ülke yönetiminde söz sahibi olması,
toplumsal barışın gerçekleşmesini sağlar.


        Buna göre, aşağıda verilen temel
ilkelerden hangisi bu uygulama için ön şarttır?


A)      Halkçılık


B)      Lâiklik


C)      Milliyetçilik


D)      Devletçilik


E)      Cumhuriyetçilik


 


Soru 2.       I.İnsan ve insanlık sevgisi


               
    II.Akılcılık ve bilimsellik


               
   III.Ulusal egemenlik


               
   IV.Barışçılık


               
    V.Çağdaşlaşma


        Yukarıda verilenlerden hangisi,
Cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicisi ilkedir?


A)
I                       


B)
II                      
   


C) III


D)
IV                    


E) V


 


Soru 3.      Kurtuluş Savaşı döneminde, Mustafa
Kemal ısrarla “Manda ve himaye kabul edilemez” sözlerini kullanmaktadır.


        Buna göre, Kurtuluş Savaşı’nda
ön plana çıkan ilke hangisidir?


A)      Halkçılık


B)      Çağdaşlaşma


C)      Devletçilik


D)      Ulusal bağımsızlık


E)      Ulusal egemenlik


       


Soru 4.      Atatürk’e göre; “Dünya da saygın ve
sözü geçen bir millet olmak istiyorsak, önce kendi kimliğimizi korumalıyız.”


        Atatürk’ün bu sözleri O’nun
aşağıdaki ilkelerinden  hangisi ile ilgilidir?


A)      Cumhuriyetçilik


B)      Milliyetçilik


C)      Devletçilik


D)      Halkçılık


E)      İnkılapçılık


 


Soru 5.       I.Yeni Türk Tarih Tezi’nin
okullarda öğretil-……………..meye başlanması


               
    II.İlim ve Fenin dışında yol gösterici aramanın 
…………….cahillik olduğunun kabul edilmesi


               
   III.Hukuk önünde tüm vatandaşların eşit kabul ……………..edilmesinin
benimsenmesi


        Bu gelişmeler milliyetçilik,
akılcılık ve bilimsellik, halkçılık ilkeleriyle ilişkileri bakımından
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


               
Milliyetçilik   Akılcılık ve Bilimsellik   Halkçılık


        A)  
        
I                             
III                        
II


       
B)          
II                             
 I                         
III


       
C)          
II                             
III                         
I


       
D)         
III                             
II                          
I


       
E)           
I                              
II                    
     III


 


Soru 6.     Cumhuriyetin ilk yıllarında, özel
girişimcilerde yeterli sermayenin olmaması bilgi birikiminin yetersiz olması,
kamunun ve toplumun ihtiyaçlarının ucuz ve kısa sürede elde edilebilme durumu
aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?


A)      Devletçilik


B)      Çağdaşlaşma


C)      Halkçılık


D)      Ulusal bağımsızlık


E)      Milliyetçilik


       


Soru 7.      Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın
hazırlanması ve yaşama geçirilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


       


A)      Liberal bir ekonomik model uygulandığının


B)      Milli bankaların kurulduğunun


C)      Ekonomide devletçiliğe yönelindiğinin


D)      II. Dünya Savaşı tehlikesinin
yaklaştığının


E)      Toprak reformunun sonuçsuz kaldığının


 


Soru 8.      


·         Yeni Türk harflerinin
kabul edilmesi


·         Şapka Kanunu’nun
çıkartılması


·         Takvim, saat, ölçülerde
değişiklik ve hafta tatilinin yeniden belirlenmesi


·         Dinsel kıyafetler ile
dolaşma yasağının getirilmesi


        Yeni Türk Devleti’nin yaptığı bu
yenilikler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?


A)      Milliyetçilik-Halkçılık


B)      Devletçilik-Cumhuriyetçilik


C)      Laiklik-Milliyetçilik


D)      Laiklik-Çağdaşlaşma


E)      Bilimsellik-Cumhuriyetçilik


 


Soru 9.      “Din bir vicdan meselesidir. Herkes
vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine karşı değiliz. Biz din adına
kasıtlı hareketlere karşıyız.”


        Atatürk bu sözleriyle, aşağıdaki
ilkelerden hangisinin gerekli olduğunu vurgulamıştır?


A)      Halkçılık


B)      Lâiklik


C)      İnkılâpçılık


D)      Milliyetçilik


E)      Cumhuriyetçilik


 


 


Soru 10.      I.Yasalar önünde herkesin eşit
olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması


               
    II.Egemenliğin millete ait sayılması


               
   III.Dinin devlet işlerine ve politikaya alet ……………..edilmemesi


        Bu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
hangisi ile ilgilidir?


           I  
           
                   II                           
     III


A)
Laiklik            
 
      Cumhuriyetçilik      
Halkçılık


B )Halkçılık        
         Lâiklik         
            Cumhuriyetçilik


C) Cumhuriyetçilik     
Lâiklik         
            Halkçılık


D)
Lâiklik            
        
Halkçılık     
          Cumhuriyetçilik


E) Halkçılık        
        
Cumhuriyetçilik     Lâiklik


               
             


               
 


Soru 11.       Türk kadınlarına seçme ve
seçilme hakkının verilmesi, aşağıdaki ilkelerden hangilerinin doğrultusunda
gerçekleşen bir uygulamadır?


A)      Milliyetçilik-Devletçilik


B)      Halkçılık-Devletçilik


C)      Cumhuriyetçilik-Halkçılık


D)      İnkılâpçılık-Devletçilik


E)      Cumhuriyetçilik- İnkılâpçılık


 


Soru 12.        1934 tarihli düzenleme
ile Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla gibi eski toplum zümrelerini belirten
ünvanlar kaldırılmıştır.


        Bu durumun, Atatürk ilkelerinden
hangisinin doğrudan bir gereği olduğu savunabilir?


A)      Devletçilik


B)      Milliyetçilik


C)      Halkçılık


D)      İnkılâpçılık


E)      Lâiklik


 


Soru 13.       Her İnkılâp hareketinin
başarılı olması aşağıdakilerden hangisindeki başarıya bağlıdır?


A)      Sağlıktaki başarıya


B)      Eğitimdeki başarıya


C)      Ticaretteki başarıya


D)      Tarımdaki başarıya


E)      Sanayideki başarıya


 


Soru 14.      Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşid
ilimdir.” sözü, bütünleyici ilkelerden hangisi ile ilgilidir?


A)      Bilimsellik-Akılcılık


B)      Milli bağımsızlık


C)      Milli egemenlik


D)      İnsan ve insanlık sevgisi


E)      Çağdaşlaşma


 


Soru 15.       Aşağıdakilerden hangisi
Batılılaşmaktan çok millileşme amacı taşır?


A)      Kılık-Kıyafette değişiklik


B)      Yeni harflerin kabulü


C)      Ölçü ve saat sistemlerinin değişmesi


D)      Türk dil kurumu’nun kurulması


E)      Tekke ve zaviyelerin kapatılması


 


Soru 16.      I.Cumhuriyetçilik


                
II.Milliyetçilik


               
III.İnkılapçılık


      Halkçılık ilkesi yukarıdaki ilkelerinden
hangilerini doğrudan destekler?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız II  


C)  Yalnız III


D)   l ve II    


E)   II ve III


 


Soru 17.        I.Milli birlik ve
beraberlik


                  
II.Ülke bütünlüğü


                 
III.Akılcılık


      Yukarıdakilerden hangileri Milliyetçilik
ilkesinin bütünleyici ilkesidir?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız II  


C)   I ve II


D)   l ve III    


E)   I, II ve III


 


Soru 18.      Kurtuluş Savaşında düşman
işgallerine karşı Ana­dolu ve Trakya'nın çeşitli yörelerinde bölgesel direniş
güç­leri oluşturulmuştur.


      Bu durum,


           
I.Devletçilik


           II.Halkçılık


          III.Bağımsızlık


      İlkelerinden hangilerinin Türk ulusun­ca
benimsenmiş olduğunu gösterir?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız II  


C)  Yalnız III


D)   l ve III    


E)   II ve III


 


Soru 19.       Bir devletin yönetimindeki
meslek gruplarına, kadın ve erkeklere kanun önünde kesin eşitlik tanınması,
aşağıdaki ilkeler­den hangisinin uygulandığına kanıt olabilir?


A)  Milliyetçilik


B)  Halkçılık


C)  İnkılâpçılık


D)  Laiklik


      E)  Devletçilik


 


Soru 20.       Milliyetçilik ilkesi ile
ilgili doğru veya yanlış bazı yargılar şunlardır;


           
I.Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.


           II.Belli bir
grubun devleti anlamındadır.


          III.Halkçılıkla
bütünleşir.


      Bu yargılardan hangileri doğrudur?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız III  


C)   I ve II


D)   l ve III    


E)   I, II ve III


 


Soru 21.     Laiklik din ve devlet işlerinin
birbirinden ayrıl­masıdır. Hukuk kurallarının dine değil akla dayandırıl­masıdır.
Lâiklikte devlet kişilerin inançlarını yönetmez. Din ve vicdan hürriyeti tanır,
devlet yönetiminde din ku­rallarının uygulanmadığı sistemdir.


      Buna göre,


I.Akılcılık


II.Bilimsellik


III.Bağımsızlık


      İlkelerinden hangileri laiklik ilkesini
bütünler?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız II 


C)   I ve II


D)   l ve III    


E)   I, II ve III


 


 


Soru 22.     I.Kişinin özel hayatında dindar yaşama
…………….zorunluluğunun olması


II.Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet …………….edebilmesi


III.Din adına birtakım batıl inançların …………….yayılması karşısında devletin
tarafsız …………….kalması


       yukarıdakilerden hangileri, bir
toplumda laiklik ilkesine uyulmasının etkileri arasında gösterilemez?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız III 


C)   I ve II


D)   l ve III    


E)   II ve III


 


Soru 23.    Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden
bazıları şunlardır:


            I.Medeni
Kanun'un kabul edilmesi


           II.Aşar vergisinin
kaldırılması          


          III.Soyadı
Kanunu'nun kabul edilmesi


      Bu gelişmelerden hangileri doğrudan
halkçılık ilkesiyle ilgilidir?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız III 


C)   I ve II


D)   l ve III    


E)   I,  II ve III


 


Soru 24.     Atatürk döneminin temel hedeflerinden
biride sanayi kuruluş­larına öncelik vermektir. Ancak, halkın elinde bu amaç
için yeterli sermaye ve teknoloji yoktu.


      Bu durum,


I.Halkçılık


II.İnkılâpçılık


III.Devletçilik


IV.Milliyetçilik


      ilkelerden hangilerini zorunlu kıl­mıştır?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız III 


C)   I ve II


D)   II ve III    


E)   I,  II ve IV


 


Soru 25.     İnkılapçılık: Atatürk ilkelerine bağlı
olarak yapı­lan inkılapları ve ilkeleri çağın gereklerine uygun bir şe­kilde
yenilemek ve geliştirmektir. İnkılapçılığın temel hedefi gelişmelere açık ve
çağ­daş bir toplum yaratmaktır.


      Buna göre,


I.Şapka kanunu


II.Harf İnkılabı


III.Miladi Takvimin kabulü


      İnkılaplarından hangisi inkılapçılık
ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?


A)  Yalnız l      


B)  Yalnız III 


C)   I ve II


D)   II ve III    


E)   I,  II ve III


 


CEVAP ANAHTARI

 
1

 

 
2

 

 
3

 

 
4

 

 
5

 

 
6

 

 
7

 

 
8

 

 
9

 

 
10

 

 
11

 

 
12

 

 
13

 

 
14

 

 
15

 

 
16

 

 
17

 

 
18

 

 
19

 

 
20

 

 
E

 

 
C

 

 
D

 

 
B

 

 
E

 

 
A

 

 
C

 

 
D

 

 
B

 

 
E

 

 
C

 

 
C

 

 
B

 

 
A

 

 
D

 

 
D

 

 
C

 

 
C

 

 
B

 

 
D

 

 
21

 

 
22

 

 
23

 

 
24

 

 
25

 

 
C

 

 
D

 

 
E

 

 
B

 

 
E

 


 


 

   
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

1) Yunanlılar İzmir’in işgalinden sonra diğer yerleri de işgal etmeye başlamışlar ve iç kesimlere doğru ilerlemişlerdir. Yunanlıların bu işgallerle ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir.
a) Bölgede kalıcı olmak
b) İstanbul ve çevresine yerleşmek
c) Fransızlara yardımcı olmak
d) Kuvay – ı Milliye’ ye yardımcı olmak
e) İstanbul Hükümeti’nin çalışmalarını desteklemek

2) Kurtuluş Savaşında Milli Cemiyetlerin kurulmasında,
I-Devlet yönetimini ele geçirmek, II-Kuvay – ı Milliye’ yi luşturmak, III-Düşmanların işgallerine karşı önlem almak, IV-Halkı örgütlemek.
a) I ve IV
b) II ve III
c) I, II ve III
d) I, III ve IV
e) II , III ve IV

3) Osmanlı Devleti ile yapılan Mondros Ateşkes Antlaşmasındaki bazı maddeler şunlardır; I-Silah ve cephanenin teslim edilmesi, II-Boğazların idaresinin itilaf kuvvetlerine verilmesi, III-Türk esirlerinin serbest bırakılmaması, IV-Geçit ve tünellere el konulması. İtilaf Devletleri’nin bu maddelerle ulaşmak istedikleri amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez.
a) Osmanlı’nın gücünü kırarak işgallere zemin hazırlamak
b) Osmanlı’nın savunma gücünü zayıflatmak
c) Osmanlı’nın askeri birliklerini dağıtmak
d) Boğazları ve tünelleri ele geçirmek
e) Osmanlı’nın Almanya ile işbirliğine girmesini engellemek

4) “Mondros Ateşkesinde Vilayat–ı Sidde’ de bir karışıklık çıktığında İtilaf devletleri buraları işgal edebilecektir.” Maddesi yer almıştır. Bu bilgiye dayanarak,
I-İtilaf devletlerinin Osmanlı ekonomisini denetimleri altına almak istemektedir.
II-İtilaf devletleri Anadolu’nun belli bölgelerini işgal etmek istemektedir.
III-İtilaf devletlerinin Orta Anadolu’ da bir Ermeni devleti kurulmasına zemin hazırlamaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I
b) II ve III
c) I ve III
d) II ve III
e) I , II ve III

5) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra,
I-Rusların Doğu Anadolu’ya saldırmaları.
II-İngiltere’nin işgalleri hızlandırma çalışmaları.
III-Cemiyetlerin kurulması.
durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı savunulabilir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

6) I-Mondros Ateşkesinden sonra Ege bölgesinde kurulmuştur.
II-Yunan işgallerine karşı mücadeleler yapmış, kongreler düzenlemiştir.
Yukarıda özellikleri verilen cemiyet ve topladığı kongre aşağıdakilerden hangisidir.
a) Doğu Anadolu Müdafa – i Hukuk – Erzurum Kongresi
b) İzmir Müdafa – i Hukuk – Sivas Kongresi
c) Redd - i İlhak – Balıkesir Kongresi
d) KIlikyalılar - Sivas Kongresi
e) Trakya Paşaeli - Balıkesir Kongresi

7) Mondros Mütarekesinde,
-Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak.
-Osmanlının bütün savaş gemileri teslim edilecek.
-Osmanlı Devleti kömür, akaryakıt gibi madenleri dışarıya satamayacak.
gibi maddeler yer almıştır.
Mondros’un bu maddelerinin,
I-Askeri
II-Kültürel
III-Ekonomik
alanlarından hangileri ile ilgili olduğu söylenemez.
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

8) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda; “İtilaf Devletleri güvenliklerin tehdit edecek durum olduğunda herhangi stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdir.” Maddesi yer almaktadır.
Bu maddeye dayanarak,
I-Askeri
II-Siyasi
III-Ekonomik
IV-Kültürel
alanlardan hangilerinde Osmanlı Devleti’ne baskı yapıldığı savunulabilir.
a) I ve II
b) I ve III
c) I ve IV
d) II ve III
e) III ve IV

9) Yunanistan Paris Barış Konferansı’ndan sonra İtilaf Devletleri’ne İzmir’de Türklerin Hıristiyanları katletmek üzere olduğunu, İtalyanların İzmir’ i işgal etmeyi düşündüklerini anlatmıştır.
Yunanistan’ın bu iddia ile,
I-İzmir ve çevresini işgal etmek.
II-İtalyanlarla İzmir ve çevresini paylaşmak.
III-İşgallerin haklılığına zemin hazırlamak.
amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulamaz.
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

10) Kuvay – ı Milliyenin,
I-Düşmanla silahlı mücadeleye başlamaları.
II-Halktan zorla yardım toplamaları.
III-İşgalleri tam olarak durduramamaları.
Özelliklerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırladığı söylenemez.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III

11) Milli Mücadele döneminde,
I-Cemiyetlerin kurulması.
II-Bazı yerlerde işgallere karşı silahlı örgütlenmenin meydana gelmesi.
III-Kuvay–ı Milliyenin ihtiyaçlarını karşılamada halka baskı yapması.
IV-Kuvay–ı Milliyenin başına buyruk hareket etmesi.
durumlarından hangileri işgallere karşı mücadeleyi olumsuz yönde etkilemiştir?
a) I ve II
b) I ve IV
c) II ve III
d) III ve IV
e) II, III ve IV

12) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda,
I-Bütün Osmanlı askerleri terhis edilecektir.
II-Toros tünelleri işgal devletleri tarafından işgal edilecek.
III-Demiryolları İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek.
Maddelerinden hangilerinde İtilaf Devletleri Osmanlının ulaşım imkanlarına el koymayı amaçlamıştır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) II ve II
e) II ve III

13) İzmir’ in Yunanlılar tarafından işgali üzerine hazırlanan Amiral Bristol Raporunda: “ Bölgedeki olaylardan Rumların sorumlu olduğu, Yunanistan’ın iddialarının gerçek dışı olduğu, İzmir ve çevresinde Rumların çoğunlukta olmadığı, işgale izin veren devletlerin bundan mesul olduğu” bildirilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I-İşgal girişiminin yapıldığı.
II-Rumların halka baskı yaptığı.
III-Türk nüfusunun çoğunlukta olmadığı.
IV-İtilaf Devletleri’nin olayda tarafsız kaldığı.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
a) I ve IV
b) II ve IV
c) III ve IV
d) I, II ve III
e) II, III ve IV

TEST 10’UN CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7
A D E E E B A
8 9 10 11 12 13 14
A A A D E C


TEST 11

1) Amasya Tamimi hukuki ve siyasi önemi ile, yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu hazırlayan temel bir vesikadır.
I-Tamimde yer alan maddelerden,
II-Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir.
III-Ulusun geleceğini ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
IV-Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.
hangileri bu düşünceyi desteklemektedir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

2) Amasya Tamimi’nde yer alan maddelerden,
I-Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir.
II-Milletin geleceğini yine milletin azim kararlılığı kurtaracaktır.
III-Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.
IV-Emniyetli bir yer olan Sivas’ta her birimden 3’er delegenin katılımıyla mili bir kongre toplanacaktır.
V-İstanbul Hükümeti sorumluluklarını yerine getirememektedir.
hangileri Milli Mücadele’nin yönetimi ile ilgilidir?
a) I,II ve III
b) II ve III
c) II,III ve IV
d) III ve IV
e) IV ve V

3) Amasya Genelgesi’nde,
I-Sivas Kongresine katılacak delegeler Müdafaa-i Hukuk ve belediye başkanı aracılığıyla seçilecektir.
II-Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
III-İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevleri yerine getirememektedir.
IV-Her türlü etkiden uzak milli bir heyetin varlığı gereklidir.
gibi yer alan hükümlerinden hangileri “Milli İradeye” önem verildiğinin göstergesidir?
a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I ve IV
e) II, III ve IV

4) Amasya Genelgesi’yle millet iradesine dayalı bir yönetim kurulması gerektiği ortaya konulmuştur. Genelgenin aşağıdaki maddelerinden hangisi bu amaca yöneliktir?
a) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir
b) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir
c) Vatanın geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
d) Doğu illerinin katılımıyla Erzurum’da milli bir kongre toplanacaktır
e) Askeri kuvvetler dağıtılmayacaktır.

5) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum kongresi kararlarının Mebusan Meclisi’nce benimsendiğinin kanıtı olabilir.
a) Temsil Heyetinin ilk kez Erzurum’da oluşması
b) Manda ve himayenin reddedilmesi
c) Erzurum’da kabul edilen milli sınırların Misak-ı Milli karalarında yer alması
d) İşgalci güçlere hep birlikte karşı çıkılması
e) Erzurum’da Meclis-i Mebusan’ın açılma isteği yer alması ve ocak 1920’de son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması

6) Sivas Kongresinin kararlarının bazıları şunlardır:
I-Erzurum Kongresini karaları kabul edilmiştir.
II-Ulusal Direniş Cemiyetleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirilmiştir.
III-Manda ve himaye düşüncesi kesin olarak reddedilmiştir.
Bu bilgilere dayanarak,
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) I.II ve III

7) Mustafa Kemal Paşa 15 Haziran 1919 tarihli bir konuşmasında “Bütün ulusun beka ve bağımsızlığını kurmak için birleştiği şu tarihi günlerde bir ecnebi devletin himayesine sığınarak yaşamayı tercih eden her türlü görüşün yurdu ayrılığa düşürecek her nevi cemiyetin dağılması pek zaruri bir vazifedir” demiştir. Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine tepki göstermiştir?
a) Manda ve himaye düşüncesine
b) Ayrılıkçı hareketlere
c) Zararlı cemiyetlere
d) Bağımsızlık ruhu olmayanlara
e) Direniş cemiyetlerine

8) Padişah Vahdettin, Mustafa Kemal’e gönderdiği telgrafta, “Devletin varlığının ve istiklalinin sağlanmasına muvaffık olduktan sonra, saltanat merkezinden taşranın kurtarılması mümkündür.” demiştir. Padişahın bu düşüncesine Mustafa Kemal aşağıdaki sözlerden hangisi ile karşılık verdiği söylene bilir?
a) Vatan bir bütündür bölünemez
b) Sivas’ta ulusal bir kongre toplanmalıdır
c) İstanbul, Anadolu’ya hakim değil tabi olmak zorundadır
d) Mebusan Meclisi bir an önce açılmalıdır
e) İtilaf devletleriyle uzlaşma yapılacaktır

9) 19 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal’in bir yıl gibi kısa bir sürede Anadolu halkını örgütlemesi;
I-Teşkilatçılık
II-İhtilalcilik
III-İnkılapçılık
IV-Vatanseverlik
özelliklerinden dana çok hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir?
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve II
d) I ve IV
e) II, III ve IV

10) Amasya Genelgesinden sonra İstanbul Hükümeti, İtilaf devletlerinin de baskısıyla Mustafa Kemal’i görevden almış ve çalışmalarını engellemek istemiştir. Ancak Türk Ulusu İstanbul Hükümetinin aksine Mustafa Kemal’e desteğini sürdürmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
a) Sivas Kongresi’ne yurdun değişik yerlerinden delegelerin katılması
b) Temsil Kurulu’na Mustafa Kemal’in başkan seçilmesi
c) Anadolu’da TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkması
d) Erzurum Kongresi öncesi M.Kemal’in Erzurum’dan delege seçilmesi
e) Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Mustafa Kemal’in başkan seçilmesi

11) Milli Mücadele yıllarında Doğu Anadolu Bölgesinde düzenlenen Erzurum Kongresinin sona erdiği gece , Mazhar Müfit Kansu’yu çağıran Mustafa Kemal şunları not ettirdi: “Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacaktır. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken muamele yapılacaktır. Fes kalkacak medeni milletler gibi şapka giyilecektir. Latin harfleri kabul edilecektir.” Kurtuluş savaşının henüz başlarında bunları düşünen Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Harf inkılabını yapacağı
b) Çağdaşlaşmadan yana olduğu
c) Hedeflerini önceden belirlediği
d) Meşrutiyet yönetimini benimsediğini
e) Milli Mücadelenin başarıya ulaşacağına inandığını

12) Mondros Mütarekesinden sonra Anadolu’da bir otorite boşluğunun yaşandığına,
I-Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir.
II-İstanbul hükümeti sorumluluklarını yerine getirememektedir, bu durum milletimizi yok saymaktadır.
III-Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.
Hangileri bir kanıt olarak gösterilebilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I,II ve III

13) Amasya Tamim bölgesel değil, bütün ülkeyi içine alacak bir kurtuluşu öngörmekteydi. Bu bilgiye dayanarak,
I-Doğu illeri adına 10 Temmuzda Erzurum’da bir kongre toplanacaktı.
II-Anadolu’nun yer yönden güvenilir bir yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır.
III-Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.
Hangilere bu amaca yönelik olarak alınmış karalar arasında gösterilebilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I,II ve III

TEST 11’İN CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7
E C D C C E A
8 9 10 11 12 13
C D C D E D
TEST 12

1) I-Mustafa Kemal Paşanın görevinden istifa etmesi üzerine, Kazım Karabekir Paşanın, “emrinizdeyim” demesi
II-Erzurum Kongresine katılan Mustafa Kemal Paşanın, kongreye başkan seçilmesi
Yukarıdaki iki gelişme Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
a) Mustafa Kemal’in baskıcı bir zihniyete sahip olduğunun
b) Halkının başka alternatifinin olmadığının
c) Padişahın emriyle görevlendirilmiş olduğunun
d) Milli Mücadelenin lideri olarak benimsendiğinin
e) İtilaf devletlerinin baskı yapmış olduğunun

2) İstanbul Hükümetinin Dahiliye Nazırı Ali Kemal 23 Haziran 1919’da Mustafa Kemal’in görevden alındığını ve hiçbir resmi sıfatının kaldığını belirtmiştir. Mustafa Kemal bunu dinlemeyip “Sadece padişahtan buyruk alabileceğini” söylemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu davranışının nedeni olduğu söylenebilir?
a) Kongrelere katılma isteği
b) Sadrazam olma düşüncesi
c) Zaman kazanma isteği
d) Düzenli ordu oluşturma girişimi
e) Kuvay-ı Milliye’yi kurma düşüncesi

3) Doğu illeriyle ilgili özelliklerden bazıları şunlardır:
I-Kazım Karabekir’in 15. Kolorduyla birlikte burada bulunması
II-Doğu Anadolu’nun hala işgale uğramamış olması
III-Buradaki halkın bilinçlendirilmek istemesi
Bu özelliklerin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?
a) Kurtuluş savaşına hazırlık dönelindeki faaliyetlerde daha başarılı olunması
b) Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi
c) İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadeleye olan baskısının artmanın
d) Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişi olarak atanmasını
e) İtilaf Devletlerinin baskısının artmasını

4) Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan karalardan biride Mebusan Meclisinin bir an önce açılmasıdır?
Bu karaların temel amaçları arasında ,
I-İstanbul Hükümeti’ni kontrol altına almak
II-İstanbul Hükümete üzerindeki Milli Mücadele etkisini arttırmak
III-Padişahı da Milli Mücadelenin içine çekmek
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I,II ve III

5) Mustafa Kemal, “Ulusal bağımsızlığımızı boğan ve yurdun bölünmesini tehlikelerini hazırlayan İtilaf Devletlerinin yaptıklarını ve İstanbul Hükümeti’nin tutsak ve geçimsiz durumunu biliyorsunuz. Ulusun kaderini böyle bir hükümetin eline bırakmak dağılmaya boyun eğmektir.” demiştir.
Bu söze dayanarak,
I-Mustafa Kemal İstanbul hükümetine güvenmemektedir.
II-İstanbul Hükümeti bağımsız hareket edememektedir.
III-İstanbul Hükümeti vatanın dağılmasını engelleyecek güçte değildir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

6) Mustafa Kemal 18 Haziran 1919 tarihli bir konuşmasında “bağımsızlığa ulaşıncaya değin bütün ulusla birlikte, özveriyle çalışacağıma kutsal inançlarım adına and içtim artık ben Anadolu’dan hiçbir yere gidemem.” demiştir.
Buna göre Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir.
a) Bağımsızlık İnancına
b) Birlik beraberlik ruhuna
c) Özverili çalışmasına
d) Anadolu hareketine bağlılığına
e) İnkılap anlayışına

7) Mustafa Kemal TBMM’de yapmış olduğu konuşmada “Ben eminim ki arkadaşlar, dünyada mevcut olan hükümet tarzlarından bir adım daha ileri çıkmak, bu insanlık için nasip olursa emin olunuz ki efendiler bulacakları şekil Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hükümet şekli olacaktır.” demiştir.
Yukarıdaki sözlerinden Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini dile getirmiştir.
a) Dünyada farklı hükümet tarzlarının olduğunun
b) TBMM hükümet şeklinin en ideal yönetim şekli olduğunun
c) TBMM’nin inkılapçı bir meclis olduğunun
d) Hükümetinin şeklinin değiştirilmesi gerektiğinin
e) Bir an önce yeni seçimlerin yapılması gerektiğinin

8) Erzurum Kongresi, amacı, toplanış şekli ve yapısı bakımından bölgesel bir kongre idi. Buna karşılık aldığı kararlar yönünden ulusal bir kongredir.
Buna göre,
I-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.
II-Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır.
III-Manda ve himaye kabul olunamaz.
Maddelerinden hangilerinde ulusal nitelikli kararlar alındığı söylenebilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I,II ve III

9) I-Amasya Genelgesin de Milli bir kurulda bahsedilmiş
II-Erzurum Kongresinde Temsil Heyeti kurulmuş ve geçici bir hükümet kurulmasından bahsedilmiş
III-TBMM’nin açılmasıyla kurulan hükümetin geçici olmadığı ilan edilmiştir.
Mustafa Kemal Paşanın böyle davranmakla nasıl bir tutum sergilediği söylenebilir?
a) Mustafa kemal Paşa verdiği kararlarda çelişkiye düşmüştür.
b) Mustafa Kemal Padişaha bağlılığını sürdürmektedir.
c) Mustafa Kemal İstanbul Hükümetini oyalamak istemiştir.
d) Mustafa Kemal Paşanın en önemli çalışması Kongrelerdir.
e) Mustafa Kemal Milli egemenliğe geçişi aşamalarla sağlamıştır.

10) Amasya Genelgesinin bazı maddeleri şunlardır:
I-Sivas’ta bir kongre toplanacaktır.
II-Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulacaktır.
III-Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Bu maddelerin hangileri yönetim şeklinin değişeceğini kanıt olarak gösterilemez.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

11) Milli irade esasına dayanan hükümet fikri, ilk kez aşağıdaki belgelerin hangisinde yer almıştır?
a) Havza Genelgesi
b) Amasya Tamimi
c) Misak-ı Milli
d) Misak-ı İktisadi
e) İradeyi Milliye Gazetesi

12) Amasya Genelgesinde yer alan aşağıdaki karalardan hangisi, bağımsızlığı elde etme yolunda milli bir kararlılığın ifadesidir.
a) Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir.
b) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir.
c) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.
d) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.
e) Doğu illerinin katılımıyla Erzurum’da bölgesel bir kongre toplanacaktır.

13) Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal’in izlediği yöntemler şunlardır:
I-Düşmanın yurttan atılması
II-Halkı bilinçlendirme
III-Milli birlik ve beraberliği sağlama
IV-Halkı yönetime katma
Aşağıdakilerden hangisinde bu yöntemler sırasıyla verilmiştir?
a) I,III,II ve IV
b) IV,II,III ve I
c) II,IV, III ve I
d) III,II,I ve IV
e) II, III,IV ve I


TEST 12’NIN CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7
D C A D E E B
8 9 10 11 12 13
E E A B C E


TEST 13

1) Amasya Görüşmelerinde milletvekili seçimlerin yapılarak, Mebusan Meclisinin açılmasına yönelik karalar alınmıştır.
Bu bilgiye dayanarak,
I-Millet iradesi mecliste temsil edilecektir.
II-Kapalı olan meclis tekrar açılacaktır.
III-Mecliste Mustafa Kemal Paşanın önerileri kabul edilecektir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

2) Misak-ı Milli’de yer alan “milli sınırlar” İfadesiyle,
I-Mondros Mütarekesinin imzalandığı sırada elimizde bulunan topraklar
II-Türklerin çoğunluk olarak yaşadığı yerler
III-Dünya savaşından önceki sınırlarımız
Hangilerinin amaçlandığı savunulamaz.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I ve III

3) Amasya Protokolü’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
I-Türk vilayetleri düşmana terk edilmeyecek.
II-İstanbul hükümeti, Temsil Kurulunun rızası olmadan barış görüşmesi yapmayacak
III-Hiçbir şekilde manda ve himaye kabul edilmeyecek
IV-Mebusan Meclisi toplanacak ve milletvekili seçimleri serbestçe yapılacak
Bu kararlardan hangileri kayıtsız şartsız bağımsızlığın amaçlandığını gösterir?
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II ve IV
e) III ve IV

4) Ulusal Mücadele döneminde,
I-Yurdun bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
II-Kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye kaldırılmalıdır.
III-Anadolu ve Rumeli’deki milli cemiyetler tek çatı altında toplanmalıdır.
IV-Manda ve himaye kabul edilemez.
Alınan karalardan hangilerinin Misak-ı Millide yer aldığı söylenebilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve IV
e) I,II ve III

5) Aşağıdaki Misak-ı Milli kararlarından hangisinde “milli irade” vurgulanmıştır?
a) Ekonomimize zarar veren Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
b) Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Batum’da halk oyuna başvurulmalıdır.
c) Boğazların güvenliği sağlanmalıdır.
d) Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Türk ve Müslümanların haklarının korunması şartı ve değerinde olacak.
e) Vatan bir bütündür parçalanamaz.

6) Amasya Protokolü’nde “Türk Vilayetleri düşmana terk edilmeyecek, hiçbir şekilde manda ve himaye kabul edilmeyecek, Türk vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacak.” Kararları alınmıştır. Bu kararların alınması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
a) Ulus Egemenliğine önem verildiğinin
b) Silahlı bir savunma gücünü oluşturma gereği
c) Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri arasında fikir ayrığı olduğunun
d) Vatan parçalanamaz bir bütün olduğunun
e) Osmanlı Mebuslar Meclisinin çalışamaz bir hale geldiğinin

7) Aşağıdakilerden hangisinin Erzurum ve Sivas Kongresinde alınan kararlara hukuki dayanak kazandırdığı söylenebilir?
a) Amasya Protokolü
b) Misak-ı Millinin ilanı
c) Amasya Genelgesi
d) Wilson İlkeleri
e) Ali Rıza Hükümetinin istifa etmesi

8) Meclis-i Mebusanın İstanbul’da toplanmasının kesinleşmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa, Misak-ı Milli kararlarının alınması için çalışmalarda bulunmuştur.
Bu durum;
I-Ülke bütünlüğünün korunup tam bağımsızlığın sağlanacağına
II-Millet iradesine dayalı bir yönetimin kurulacağına
III-Ulusal direniş cemiyetlerinin kurulacağına
Amaçların hangilerine kanıt olabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I,II ve III

9) Misak-ı Milli belgesinde kapitülasyonların kaldırılması amacına yönelik bir kararın alınması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
a) Ulusal iradenin egemen kılınacağının
b) Azınlık faaliyetlerinin engelleneceğinin
c) Tam bağımsızlığın sağlanacağının
d) Milli güçlerin birleştirileceğinin
e) Wilson İlkelerine bağlı kalınacağına

10) Son Osmanlı Mebusan Meclis Misak-ı Milli Kararlarını ilan edince İtilaf Devletleri bu kararı kendi çıkarlarına aykırı bulmuş ve İstanbul’u işgal ederek Meclisi Mebusanı dağıtmışlardır.
Bu bilgiye dayanarak,
I-Misak-ı Milli kararlarına bir tepkidir.
II-Milli iradeyi yok etmeye yöneliktir.
III-TBMM’ nin açılmasına zemin hazırlamıştır.
Yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I,II ve III

11) Mebusan Meclisi toplanacak ve seçimler serbestçe yapılacak .
I-İzmir’in işgali kınanacak
II-Temsilciler Kurulu İstanbul Hükümetinin işlerine karışmayacak ve aleyhte faaliyetlerde bulunmayacak.
III-Amasya Protokolü’nde alınmış olan yukarıdaki karlardan hangileriyle İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi amaçlandırılmıştır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

12) Ulusal Mücadele döneminde,
I-Erzurum Kongresinin toplanması
II-Sivas Kongresinin toplanması
III-Amasya Genelgesinin yayınlanması
IV-Amasya Görüşmelerinin yapılması
Gelişmelerden hangileriyle İstanbul Hükümeti, Heyet-i Temsilliye’ yi kendine denk siyasal bir organ olarak görmüş ve tanımıştır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız IV
d) II ve IV
e) I,II ve III

13) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan kararlar üzerine Mustafa Kemal şu sözleri sarfetmiştir: “Sözlerinde durmayan bu efendiler inançsız idiler, korkak idiler. İnançsız idiler çünkü milli amaçların dayanağı olan milli teşkilatın sağlamlığına inanmıyorlardı. Korkak idiler, çünkü biricik dayanağın millet olduğunu ve olacağını takdir edemiyorlardı.” Mustafa Kemal Paşanın bu sözleri söylemesindeki temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
a) Misak-ı Millinin ilan edilmesi
b) Meclisin İstanbul’da toplanması
c) İtilaf devletlerinin meclisi kapatması
d) Meclisin Ankara’da toplanmaması
e) Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk grubunun Osmanlı Meclisinde kurulamaması

14) I-Damat Ferit Hükümetinin düşürülmesi
II-Erzurum Kongresinin toplanması
III-Amasya Genelgesinin yayınlanması
Gelişmelerinden hangileri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin başlı başına bir güç haline geldiğini kanıtlar?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I,II ve III

15) Misak-ı Millide geçen “milli sınırlar” ifadesi,
I-Mondros Mütarekesi imzalandığında elimizde bulunan topraklar.
II-Türklerin çoğunluk olarak yaşadığı yerleri kapsamaktadır.
Aşağıdaki işgal edilen yerlerden hangisi bu ifadenin dışında kaldığı söylenebilir?
a) Kars
b) Ardahan
c) Musul
d) Halep
e) Hatay

TEST 13’ÜN CEVAP ANAHTARI
1 2 3 4 5 6 7 8
D C B B B D B A
9 10 11 12 13 14 15
C E C C E A
*******************************
SORULAR

1) Atatürkün taviz vermediği ve siyasi parti tartışmalarının dışında tutmak istediği iki temel ilke hangisidir?
a) Cumhuriyetcilik-Laiklik
b) Halkçılık-Devletcilik
c) Devletcilik-Milliyetcilik
d) Medeniyetçilik-Laiklik

2) Atatürk yönetimindeki devletçilik politikasının temel amacı hangisidir?
a) Büyük yatırımları devlet eliyle yapmak
b) Devlet sosyalizmini gerçekleştirmek
c) Özel mülkiyeti sınırlamak
d) Dış borçları ödemek

3) Aşağıdaki Türk devrimlerinden hangisi ulusçuluk ilkesine uygun bir girişimdir?
a) Yeni Türk alfabesinin geliştirilmesi
b) Milat takviminin kabul edilmesi
c) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
d) Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması

4) Atatürk devletin dış politikasını yönlerdirmede aşağıdakilerden hangisini temel ilke saymıştır?
a) Devrimcilik
b) Devletçilik
c) Medeniyetçilik
d) Bağımsızlık

5) Düşman işgallerine karşı 1918-1919 yılları arasında Anadolu ve Trakyanın çeşitli yörelinde bölgesel direniş güçlerinin oluşturulması Atatürkün hangi ilkesinin daha önce benimsenmiş olduğunu gösterir?
a) Devletçilik
b) Halkçılık
c) Milliyetçilik
d) Inkılapçılık

6) Halkçılık aşağıdaki Atakürk ilkelerinden hangilerinin bir sonucudur?
a) Devletçilik Laiklik
b) Devletçilik Inkılapçılık
c) Inkılapçılık Laiklik
d) Cumhuriyetçilik Milliyetçilik


7) Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Bağımsızlık ve milli eğemenliğe
b) Laiklik ve Devletçiliğe
c) Cumhuriyetçilik ve Inkılapcılığa
d) Bilimsellik ve Milliyetçiliğe

8) Bir devletin yönetimindeki çeşitli doplumsal grupları kanun önönde kesin eşitlik tanıması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulundığına kanıt olabilir?
a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Inkılapçılık
d) Laiklik


9) Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yöneliktir?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Öğretimin birleştirilmesi
c) Türk diline önem verilmesi
d) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi


10) Atatürkün Cumhuriyeti Türk Gençliğine emanet etmesinin temel amacı nedir?
a) Gençleri siyasal hayata katmak
b) Yenileşmeyi sürekli kılmak
c) Yurt savunmasını gençlere bırakmak
d) Türk gençliğini korumak


11) Her ulus kendi devletini kurup kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir, görüşü aşağıdakilerden hangi ilkeye uygundur?
a) Devletçilik Inkılapçılık
b) Ulusçuluk Halkçılık
c) Devletçilik Laiklik
d) Laiklik Halkçılık

12) Atatürk ilke ve ınkılaplarında aşağıdaki düşüncelerden hangisinin yeri yoktur?
a) Devletin bağımsızlığını koruma
b) Yönetimde millet eğemenliğini sürdürme
c) Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma
d) Amaca ulaşmak için her türlü yolu deneme


13) Atatürk yönetiminin temel hedeflerinden biri sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti.Ancak halkın elinde bu amaç için yeterli sermaye yoktu,
Bu durum aşağıdaki ilkelerin hangisini zorunlu kılmıştır?
a) Halkçılık
b) Devletçilik
c) Milliyetçilik
d) Laiklik

14) Aşağıdakilerden hangisi laik yönetimi yıkmak amacı ile yapılmıştır?
a) Bolu Düzce ayaklanması
b) Yozgat ayaklanması
c) Menemen Olayı
d) Konya ayaklanması

15) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ye laik anlayışın yerleşmesindeki aşamalardan biridir?
a) Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabul edilmesi
b) Teşvik-ı Sanayi Kanununun kabulu
c) Kabotaj kanunun kabulu
d) Uluslararası ölçü birirmlerinin kabulu

16) Aşağıdaki ilkelerden hangisi vicdan özgürlüğünü güvence altına alma amacını gütmektedir?
a) Laiklik
b) Egemenlik
c) Devletçilik
d) Milliyetçilik

17) ”En büyük gerçekler ve ilerleyişler düşüncelerin serbestçe ortaya konması karşılıklı aktarılması ile meydanan çıkar ve yükselir” Bu sözler aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgular?
a) Eğemenliğin
b) Halkçılğın
c) Inılapcılığın
d) Demokrasinin

18) İnsan haklarına ilişkin olarak 1688’den bu güne kadar bazı devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından bildirgeler yayınlanmıştır.Bu bildirgelerin zamanla daha kapsamlı hale gelmesine neden olan olay hangisidir?
a) İnsana verilen değerin giderek artması
b) Büyük savaş ihtimalinin azalması
c) Devletlerin yönetim biçimlerinin farklı olması
d) İnsan hak ve özgürlüklerinin giderek daha çok sınırlandırılması

19) Günümüzde Bağlantısızlar olarak bilinen devletlerin genellikle aşağıdakilerin hangisinde birlikte hareket ettikleri görülmektedir?
a) Ortak savunma sistemleri geliştirmede
b) Dünya sağlık sorunlarına yönelik çözüm bulmaya yönelik çalışmalarda
c) Birleşmiş Milletlerdeki siyasal tartışma ve oylamalarda
d) Dünya enerji sorununa çözüm bulmaya yönelik çalışmalırda

20) Musulun Misakı Milli sınırları içinde olmasına rağmen Milletler Cemiyetinin İngiliz Mandasındaki Iraka bırakılmasına Türkiyenin bu konunun üzerine fazla gitmemesinin nedeni nedir?
a) İçeride çözüm bekleyen ekonomik ve sosyal sorunların olması
b) İngilizlerin kısa sürede Musuldan çıkcağına olan inanç.
c) Türkiyenin Milletler Cemiyetinin karalarına uymak zorunda olması
d) Musulun ekonomik değerinin önemli olmayışı

21) Hatayın Anavatana katılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmamıştır?
a) Nufus çoğunluğunu Türklerin oluşturması
b) Fransanın bu iş için savaşı göze alamaması
c) Türk dış politasının başarılı olması
d) İkinci dünya savaşının başlaması

22) Suriye ve İsrail’in silah altında bulundurdukları asker sayısının nufuslarına oranının diğer komşu devletlerden daha yüksek oluşu, hangi sebeble açıklanabilir?
a) Bazı komşularla ilişkilerinin bozuk olmasıyla
b) Savunmanın önemini daha iyi kavramış olmalarıyla
c) Çok uluslu savunma teşkilatlarının üyesi olamalarıyla
d) Kişi başına düşen milli gelirlerinin yüksek oluşuyla

23) Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin içtede güçlü olduğunu gösteren bir dış olaydır?
a) Türkiyede yaşayan Rumlarla Yunanistandaki Türklerin değiştirilmeleri
b) Türkiyenin Montrö Sözleşmeiyle Boğazlar üzerinde kesin egemenlik sağlaması
c) Türkiyenin Milletler Cemiyetine üye olması
d) Hükümetin çıkardığı yönetmeliğe uymayan bazı yabancı okulların kapatılması

24) Lozan barış antlaşmasından sonra Türk Hükümeti aşağıdakilerden hangisini bir iç sorun saydığı için yabancı devletlerle görüşmeyi reddetmiştir?
a) Türkiyedeki yabancı okulların yönetimi
b) Musulun geleceğini
c) Hatayın geleceğini
d) Boğazların denetimini

25) Aşağıdakilerden hangisi Türk Hükümetleri için bir sorun olmamıştır?
a) Türk Yunan ilişkileri
b) Boğazlar
c) Kapitülasyonlar
d) Hatay

26) Türkiyenin Musulu geri almaya çalışması karşısında İngilterenin gösterdiği tepkilerden biri hangisidir?
a) Türklera karşı Arapları destekleme
b) Türklere karşı Araplarla işbirliği
c) Şeyh Sait isyanını çıkarma
d) Menemen olayını çıkarma

27) Atatürk döneminde T.C’nin dış siyasetinde hangisi önemli bir sorun olmamıştır?
a) Nufus değişimi
b) Irak sınırı ve Musul
c) Milletler Cemiyetine üye olma
d) Hatayın anavatana katılması

28) Aşağıdakilerin hangisi ile ilgili sorun en son gerçekleştirilmiştir?
a) Hatay
b) Boğazlar
c) Yabancı okullar
d) Doğu sınırı

29) Aşağıdaki devletlerin hangisinin izlediği dış politika güvensizlik yaratınca Balkan Antantının kurulmasına sebeb olmuştur?
a) Yugoslavya
b) Romanya
c) İtalya
d) Yunanistan

30) Yeni kurulan Türk Devletinin dış politikada izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barış içinde yaşama
b) Topraklarını genişletme
c) Bloklaşmaya son verme
d) Demokrasiyi yayma

31) Lozan Barış antlaşmasında ele alınan aşağıdaki sorunlardan hangisi 1926da Ankara Antlaşmasıyla çözümlenmiştir?
a) Savaş tazminatları
b) Türk-Yunan sınırı
c) Devlet borçları
d) Türkiye-Irak Sınırı

32) Balkan Antantı hangi gelişmeyle sona ermiştir?
a) İkinci Dünya Savaşı
b) Sovyetler Birliğinin kurulması
c) Hatay sorununun çözümlenmesi
d) Milletler Cemiyetinin Kurulması

33) Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılmayışının sebebi hangisidir?
a) Kamu oyunun hazır olmayışı
b) TBMM’nin bu duruma karşı olması
c) İslam ülkelerinin tepkisi
d) Lozanda sorun olma tehlikesi


34) Atatürkü halifeliği kaldırmaya zorlayan en önemli neden hangisidir?
a) Halifenin bazı yasa dışı davranışları
b) Halifeye bazı çevrelerce siyasal hak tanınmaya çalışılması
c) Halifenin bazı çevrelerle işbirliği yapması
d) Devrimlerin yapılması için halifelik engelinin ortadan kalkması gereği

35) Türk devrimleri hangi özelliği ile Rus ve Fransız devrimlerinden ayrılır?
a) Zulum ve baskı düzenine son verip vatandaşlara siyasal haklar vermesi
b) Ulusal bağımsızlıkla ulusal eğemenliği birlikte gerçekleştirmesi
c) Eski yönetimi yıkıp yerine yeni bir yönetim getirmesi
d) Hepsi

36) Türkiyenin çağdaşlaşma yolunda en yoğun olduğu dönem hangisidir?
a) 1923-1933
b) 1933-1938
c) 1938-1945
d) 1945-1950

37) Aşağıdaki devrimlerden hangisi 3 Kasım 1928 yılında gerçekleşmiştir?
a) Halifeliğin kaldırılması
b) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
c) Medeni Kanunun Kabulu
d) Yeni Türk harflerinin kabulu


38) I.Laikliğin Kabulu
II.Saltanatın Kaldırılması
III.Halifeliğin Kaldırılması
IV.TBMM’nin kurulması
V.Yeni Türk alfabesinin kabulu
VI.Medeni Kanunun Kabulu
Bu gelişmelerin hangisi “Eğemenlik Kayıtsız Şarsız Ulusundur”ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?
a) I-III
b) I-V
c) II-IV
d) V-VI

39) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin kurulmaından çok geliştirilmesi amacına hizmet etmiştir?
a) Düzenli ordunun kurulması
b) Saltanatın kaldırılması
c) Laik devlet anlayışı
d) Kurtuluş Savaşı

40) Uluslararası ekonomik ilişkilerde aşağıdaki ınkılaplardan hangisi kolaylık sağlamıştır?
a) Kadınlara siyasal haklar tanınması
b) Soyadı Kanunun kabulu
c) Ölçü birimlerinin değişmesi
d) Medeni kıyfetlerin kabulu

41) (1921)anayasasına göre Türkiyede bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Millet
b) Devlet
c) Ordu
d) Cumhurbaşkanı

42) Türkiyede saltanat ve ulusal devlet taraftarları arasındaki tartışmaların en yoğun olduğu dönem hangi yılları kapsar?
a) 1908-1912
b) 1915-1918
c) 1920-1923
d) 1923-1927

43) Türkiyede Şeyh Sait isyanı ve Menemen olayları aşağıdakilerden hangisinin bir süre gecikmesine neden olmuştur?
a) Devletçilik Politikasına
b) Milletler Cemiyetine girişimize
c) Kadınları siyasal haklar verilimesine
d) Çok partili hayata geçilmesine44) Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Türkiyede Kadınlarla erkekler arasında toplumsal ve ekonomik alanda eşitlik amacını gütmektedir?
a) Ögretimin birleştirilmesi
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Cumhuruyetin ilanı
d) Medeni kanunun kabulu

45) Anadolu’nun Batılı devletelerin hammadde kaynağı ve pazarı olma durumundan kurtarılması amacıyla atılmış olan en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aşar vergisinin kaldırılması
b) Kapitülasyonların kaldırılması
c) İhracaatın kontrol edilmesi
d) Gümrük vergilerinin yükseltilmesi

46) Türkiyede Meclis Hükümetinden Kabine Sistemine geçiş hangisiyle başlamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Cumhuriyetin ilanı
c) TBMM’nin kurulması
d) Halifeliğin kaldırılması

47) Kurtuluş Savaşının ve Türk inkılabının tarihsel belgesi niteliğinde olan Söylev(NUTUK) hangi yıllar arasında yer alan olayları içermektedir?
a) 1911-1920
b) 1918-1924
c) 1919-1927
d) 1920-1938

48) Türk kadınlarına 1930 yılında belediye seçimlerine,1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
Bu gelişmelerin amacı nedir?
a) Kadının yönetime katılmasının sağlama
b) Aile yapısında değişiklik yapma
c) Kadınlar arasında okur-yazar oranınını arttırma
d) Çok partili hayata geçme

49) Ulusal egemenlik,demokrasinin vazgeçilmez temel ögelerinden biridir” aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye uygun bir uygulama olabilir?
a) Milletvekilliği süresinin sınırsız olması
b) Yasama yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması
c) Hükümet yetkilerinin meclisten üstün olması
d) Reşit olan har vatandaşın oyunu serbestce kullanması


50) Türkiye Cumhuriyetinde;
I.Ağırlık ve ölçü birimlerinin değişmesi
II.Tekke ve Türbelerin kapatılması
III.Miladi takvimin kabulu
IV.Aşar vergisinin kaldırılması
V.Şapka Kanunun kabul edilmesi
Aşağıdaki gelişmelerin hangisi uluslararası ilişkilerde kolaylık sağlamıştır?
a) I-III
b) II-IV
c) III-V
d) V-II

51) Aşağıdakilerden hangisi çok partili sisteme geçişin bir süre engellenmesine neden olmuştur?
a) Menemen olayı
b) Çerkez Etem olayı
c) TBMM’de Müdafaa-ı Hukuk Grubunun oluşturulması
d) Milli varlığa düşman cemiyetlerin ortaya çıkması

52) ”Toplumsal olaylarda başarı sağlamak için zamanlamanın uygun olması gerekir”
Türkiyede aşağıdakilerden hangi olayda bu ilkeye uyulmamıştır?
a) Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyetin ilan edilmesi
b) Cumhuruyetin ilan edilmesinden sonra Terakkperver Cumhuryet Fırkasının Kurulması
c) Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin kapatılmasından sonra TBMM’nin açılması
d) Türk Medeni Kanunun kabul edilmesinden sonra kadınlara siyasi haklar verilmesi

53) Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumuda öğretim alanında ikiliği kaldırmak amacını güden gelişmelerden biridir?
a) Yeni ölçü birimlerinin kabul edilmesi
b) Devletçilik ilkesinin kabul edelmesi
c) Soyadı kanununun kabul edilmesi
d) Medreselerin kapatılması

54) Lozan barış antlaşmasının milli hakimiyetimizi sınırlayıcı bir hüküm getiren maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türk-Yunan ilişkileri
b) Boğazlar Komisyonu
c) Kapiltülasyonlar
d) Kabotaj Sorunun55) İtilaf devletlerinin Lozan Barış Konferansına İstanbul Hükümetini çağırması durumunda Ankara Hükümetinin aldığı önlem aşağıdakilerdan hangsidir?
a) Saltanatı kaldırma
b) Cumhuriyet yönetimini kurma
c) Hilafeti Kaldırma
d) Vahdettini vatan haini ilan etme

56) Lozan antlaşması, aşağıdaki devletlerden en çok hangisinin otadoğu ile ilgili planlarını bozmuştur?
a) SSCB Rusya
b) İngiltere
c) Fransa
d) Yunanistan

57) Türkiyenin bugünkü sınırlanın belirlenmesinde aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin rolü yoktur?
a) Gümrü antlaşması
b) Ankara antlaşması
c) Lozan antlaşması
d) Balkan antlaşması

58) Lozanda Türkiye’ye en çok direnme gösteren devletler hangiledir?
a) Yugoslavya-Fransa-Rusya
b) Japonya-İtalya-Yunanistan
c) İngiltere-Fransa-İtalya
d) Yunanistan-Romanya-Yugoslavya

59) Lozanda aşağıdakilerden hangisinden İsmet Paşa ödün vermemiştir?
a) Musul Sorunu
b) Kapiltülasyonlar
c) Dış Borçlar
d) Boğazlar

60) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde Büyük Devletler Türkiyedeki azınlıkların Türk uyruklu olduklarını ve diğer yurttaşlardan farkları olmadığını kabul ettiler?
a) Gümrü
b) Lozan
c) Moskova
d) Sevr

61) Lozan barış görüşmelerine İsmet Paşanın gönderilmesine onun hangi başarısı etken olmuştur?
a) I ve II.inönü savaşlarını kazanması
b) Türkyide ilk düzenli ordunun kurulmasına olan katkısı
c) Mudanya ateşkes antlaşmasında milli çıkarlarımızı korumuş olması
d) Çerkez Etem isyanını bastırmış olması

62) Aşağıdakilerden hangisi Lozan barış anlaşmasına önemli bir uluslararası bir antlaşma niteliği kazandırmaktadır?
a) Bu antlaşmayı bütün dünya devletlerinin onaylamış olması
b) Bu antlaşmanın bir çok antlaşmaya örnek teşkil etmesi
c) Bu antlaşmanın geçerliliğini uzun süre koruyabilmesi
d) Bu antlaşmayla tarafların bütün isteklerinin yerine gelmesi

63) I Dış barışın esaslarının belirlenmesi
II.Türk Devletinin tanınması
III.Kapütülasyonların kaldırılması
yukarıdaki sorunlar hangi antlaşmayla çözümlenmiştir.
a) Ankara
b) Moskova
c) Lozan
d) Gümrü

64) Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan ile bir çözüme kavuşmamıştır?
a) Azınlık Hakları
b) Harp Tazminatları
c) Türk-Irak Sınırı
d) Kapitülasyonlar

65) İtilaf devletlerinin Lozan’a hem İstanbul Hükümetini hemde Ankara Hükümetini çağırmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) TBMM yi desteklemek
b) İstanbul Hükümetine güven duymamak
c) İki hükümet arasındaki görüş ayrılıklırından faydalanmak
d) Demokratik bir tutum ortaya koymak

66) Milli mücadele döneminde alınan kararlardan biride azınlaklara tanınmış olan siyasal eğemenenliğimizi zedeleyici ayrıcalıkların kaldırılmasıdır.Bu karar diğer uluslarca nerede onaylanmıştır?
a) Misak-ı Milli
b) Lozan Antlaşması
c) Erzurum Kongresi
d) Sivas Konğresi

67) Kasım 1922 de TBMM’nin saltanatı kaldırmasının en önemli nedeni hangisidir?
a) İstanbulu yeni Türkiyenin başkenti yapma isteği
b) Padişahında içinde bulunduğu tarafa karşı kesin askeri zaferin kazanılmış olması
c) Bir ülkede iki hükümetin yaşayamayacağı anlaşılması
d) TBMM’nun hilafet yanlısı olanları sindirme amacı
68) Padişahın halife sıfatıyla elinde bulundurduğu şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlama ödevinin 1921 anayasası ile TBMM’ye verilmesi neyi amaçlıyordu?
a) Anayasayı laik duruma getirmeyi
b) Tutucuların dini siyasete alet etmelerini önlemeyi
c) Anayasanın geçerliliğini sağlamayı
d) Devlet yönetimini tek organda toplamayı

69) Vahdettin’in halife unvanıyla İngilizler tarafından kaçırılması üzerine TBMM’nin halifeliği kaldırmayarak yeni bir halife atamasının sebebi nedir?
a) Anadoluda halifeliğin değerini koruması
b) Halifelik kanalıyla dünya müslümanlarından yardım istenmesi
c) Yönetim biçiminin kesinlikle belirlenmemiş olması
d) İngilizlerin Vahdettin aracılığı ile halifeliği sömürebilmesinin önlenmesi

70) Aşağıdakillerden hangisi düşmanın silahlı kuvvetlerini yok etmek ve önemli arazi bölümlerini ele geçirmek amacıyla yapıldı?
a) Balkan Savaşı
b) Çanakkale Savaşı
c) Sakarya Meydan Muhaberesi
d) Büyük Taarruz

71) Mudanya anlaşmasındaki maddelerden hangisi Osmanlı devletinin hukuken sona erdiğini gösterir?
a) Doğu Trakyada Meriç ırmağının sol sahiline kadar olan bölge 15 gün içerisinde Yunanlılar tarafından terk edilecektir
b) Doğu Trakyanın devir teslim işi İtilaf Devletlerinin memurları aracılığıyla 30 gün içinde yapılacaktır
c) Lozan Konferansının bitimine kadar Türkler doğu Trakyada 8000 jandarma bulundurabilecektir
d) İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümetinin yönetimine bırakılacaktır
72) İki devletin anlaşmasında aşağıdakilerden hangisi temel ilke olarak alınırsa bu devletlerin birbirlerinin yönetimlerine saygılı olduğu söylenebiir?
a) Anlaşmalar tek taraflı olarak yürürlükten kaldırılmayacak
b) Birinin tanğımadığı devletlerarası bir anlaşmayı diğerinde tanımayacak
c) Karşılıklı ekonomik çıkarlara ağırlık verilecek
d) Her devlet kendi geleceğine kendi karar verecek

73) Mudanya ateşkes anlaşmasından sonra Boğazlar TBMM hükümetine bırakılacaktır, hükmü Osmanlı Devletinin ne olacağını gösteriyordu?
a) Küçük bir devlet olarak kalacağını
b) Hukuken sona ereceğini
c) TBMM hükümetine bağımlı olacağını
d) TBMM ile birlikte haraket edeceğini

74) Kurtuluş Savaşımızın sonuçları dikkate alındığında Padişah ve taraftarlarının aşağıdakilerdaen hangisini önemsemediği söylenebilir?
a) Türk Milletinin gücünü
b) İngilterinin politikasını
c) Saltanat çıkarlarını
d) İşgal kuvvetlerinin gücünü

75) Başkomutan Sakarya Meydan Muharebesine hazırlanırken Türk Milletine Tekalifi Milliye Emirleri çıkarmıştır.Böyle bir uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstiklal Mahkemelerini kurma
b) Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılama
c) Başkomutanlık yetkisinin süresini uzatma
d) Meclis yetkilerine sahip olma

76) Aşağıdakilerden hangisi ikili antlaşmalara bir örnektir?
a) Sevr anlaşması
b) Londra Konferansı
c) Paris Barış Anlaşması
d) Ankara antlaşması

77) Ankara Hükümetinin Londra Konferansında (1921)batılı devletlerce resmen tanınması hangi askeri zaferin siyasi sonucudur?
a) Sakarya
b) II.İnönü
c) Kütahya
d) I.İnönü

78) Batılı ülkeler Kurtuluş Savaşında getirdikleri barış teklifleriyle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemişlerdir?
a) Osmanlı devletinin varlığını sürdürmesini
b) Osmanlıların himaye altına alınmasını
c) Türk Yunan dosluğunun sağlanmasını
d) Sevr antlaşmasının kabul edilmesini

79) (1921) anayasasıyla birlikte Cumhuriyet yönetininin ilan edilmeyişinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamu oyunun Cumhuriyet yönetimine hazır olmayışı
b) Büyük devletlerin TBMM’yi henüz tanımaması
c) Bağımsızlık savaşının devam etmekte olması
d) Hükümet başkentinin saptanmamış olması

80) M.Kemal Paşa Çanakkale Savaşında bütün kuvvteleri kendi emrine, Sakarya Savaşında da TBMM’den Başkomutanlıkla birlikte Meclisin yetkilerini istemiştir.Bu istekler onun kişiliğinin hangi yönüne örnektir?
a) Açık sözlülüğüne
b) İnandırma gücüne
c) Tez canlılığına
d) Kendine güvenine

81) İnönü savaşlarının Kurtuluş Savaşımız içinde başlıca rolü nedir?
a) İstanbul hükümetinin desteğini sağlamak
b) TBMM kuvvetlerinin savaş gücünü sınama
c) Düşman gücü hakkında bilgi edinme
d) Düşmanı oyalayarak zaman kazanma

82) M.Kemal Ulusal güçleri birleştirmek amacıyla öncelikle hangisinin kurulmasına ağırlık vermiştir?
a) Düzenli bir ordu
b) Mahalli dernekler
c) Yeni bir meclis
d) İstanbul hükümeti ile diyalog

83) Dış siyasette sözü geçer olmanın ön koşulu iç siyasettede güçlü olmak gerekir sözüne aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?
a) Kurtuluş Savaşında sonra lozan barış anlaşmasının imzalanması
b) I.Dünya savaşından sonra kurtuluş savaşının başlaması
c) Saltanatın kaldılılmasından sonra Cumhuriyetin ilanı
d) Cumhuriyetin ilanından sonra Halifeliğin kaldırılması

84) İlk TBMM’de hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?
a) Yeni Türk devletinin ilk anayasasının kabulü
b) Mudanya ateşkes anlaşmasının onaylanması
c) Saltanatın kaldırılması
d) Gümrü Barış antlaşmasının yapılması

85) ”İstanbul’da kalıp tututlanmaktansa,batıp boğulmayı tercih ederim”sözünü M.Kemal ne zaman söylemiştir?
a) Almanya Seyahatinde
b) Samsuna giderken
c) Trablusgarpta
d) Çanakkale Savaşında

86) Anayasa (1921) ile Güçler Birliği sisteminin kabul edilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meclisi milletin tek temsilcisi hale getirmek
b) Ekonomik alanda kalkınmayı hızlandırma
c) M.Kemal’in meclis başkanı seçilmesini sağlama
d) Siyasal paritilerin kurulmasını kolaylaştırma

87) I.İnönü savaşından sonra hangi devletler Yunanistanı Londra barış konferansına katılmasını sağlamaya çalışmışlardır?
a) İran-Romanya
b) Rusya-ABD
c) Fransa-İtalya
d) Avusturya-Japonya

88) TBMM’nin itilaf devletlerince hukuksal alanda tanınması ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur?
a) Londra Konferansı
b) Ankara antlaşması
c) Moskova antlaşması
d) Mudanya Ateşkes antlaşması

89) İlk TBMM’de devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tarım ve hayvancılık
b) Ticaret ve Sanayii
c) Milli Savunma
d) Ulaşım ve Haberleşme

90) İlk TBMM Gümrü,Moskova ve Ankara antlaşmalarını hangi devletler ile yaptı?
Gümrü Moskova Ankara
a) Ermenistan Rusya Fransa
b) Fransa Ermenistan Rusya
c) Rusya Fransa Ermenistan
d) Fransa Rusya Ermenistan
91) Aşağıdaki anlaşmalardan hangisine Ankara ve İstanbul hükümeti birlikte katıldılar?
a) Sevr anlaşması
b) Londra anlaşması
c) Moskova anlaşması
d) Lozan görüşmeleri

92) Aşağıdakilerden hangisi 1921 anayasasının dayandığı temel ilkelerden biri değildir?
a) Milli eğemenlik
b) Tek meclis
c) Güçler birliği
d) Tek dereceli seçim

93) İsmet İnönü Lozanda eğemenlik ve hayat hakkımıza saygı duyulmasını istemiştir. İnönü bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?
a) Bloklaşma
b) Korumacılık
c) Uluslararası Eşitlik
d) Kuvvet Kullanma

94) Kurtuluş Savaşının 1920-1921 yıllarına rastlayan en sıkıntılı günlerinde savaş giderleri aşağıdakilerden hangisiyle karşılanmaya çalışışmıştır?
a) Kapitülasyonların kaldırılması
b) Hıyaneti Vatanıye Kanununun çıkarılması
c) Tekalif-ı Milliye emirleri
d) Asker sayısının azaltılması

95) Fransa ile yapılan Ankara anlaşmasıyla Hatay’da özel bir yönetim kurulması aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulamadır?
a) Amasya görüşmelerine
b) Misak-ı Milliye
c) Amasya genelgesine
d) Kars ve Gümrü anlaşmalarına

96) Yunanistanın Anadolu kıyısına yakın adalarda asker bulundurmayacağı hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
a) Mondros
b) Mudanya
c) Sevr
d) Lozan

97) TBMM’nin ilk askeri başarısı sonucunda yaptığı anlaşma Batı ve Güney cephelerinin güçlenmesini sağlamıştır.Sözü edilen anlaşma hangisidir?
a) Lozan
b) Gümrü
c) Kars
d) Ankara
98) Türkiye devleti Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti “Türkiye Büyük Millet Meclisi” hükümeti adını taşır.
1921 anayasasında bu hükümle ulaşılması istenen temel amaç hangisidir?
a) Bütün yetkileri TBMM’de toplamak
b) İç isyanlara son vermek
c) Çok partili hayata geçmek
d) Yurtta ve dünyada barışı korumak

99) TBMM’nin yetkilerinden bazıları şunlardır.(1921 Anayasasına göre)
I.Hükümette görev alacak bakanları seçme
II.TBMM başkanını Bakanlar Kurulunun başkanı sayma
III.Süre dolmadan seçime gitme kararı alma
IV.Savaşa ve barışa karar verme
Bu yetkilerden günümüze kadar değişiklik olmayanlar hangisidir?
a) III ve IV
b) I ve III
c) II ve III
d) I ve IV


100) Aşağıdakilerden hangisi Türk Kurtuluş savaşının kazanılması ile doğrudan ilgili değildir?
a) Düzenli ordunun kurulması
b) M.Kemal’e geçici bir süre Meclis yetkilerinin verilmesi
c) Tekalifi Milliye emirlerinin çıkarılması
d) Lozan Barış görüşmelirine ara verilmesiCEVAPLAR

1) A
2) A
3) D
4) D
5) C
6) D
7) A
8) B
9) D
10) B
11) B
12) D
13) B
14) C
15) A
16) A
17) D
18) A
19) C
20) A
21) D
22) A
23) D
24) A
25) C
26) C
27) C
28) A
29) C
30) A
31) D
32) A
33) A
34) D
35) B
36) A
37) D
38) C
39) C
40) C
41) A
42) C
43) D
44) D
45) B
46) B
47) C
48) A
49) D
50) A
51) A
52) B
53) D
54) B
55) A
56) B
57) A
58) C
59) B
60) B
61) C
62) C
63) C
64) C
65) C
66) B
67) C
68) D
69) D
70) D
71) D
72) D
73) B
74) A
75) B
76) D
77) D
78) D
79) A
80) D
81) C
82) C
83) A
84) D
85) C
86) A
87) C
88) A
89) C
90) A
91) B
92) D
93) C
94) C
95) B
96) D
97) B
98) A
99) A
100) D
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI