turkey

donen dunya dunya Dünya animasyonları

İRFAN GEZER
                                                       YAPILANDIRMA

Günümüzün toplumlarının temel eğitim anlayışını da yansıtan geleneksel anlayıştaki eğitimde öğretmenin öğrenciye ders anlattırması ve tahtada soru çözdürmesiyle; eğitim-öğretim ortamının etkili ve verimli bir hale dönüştürüldüğü düşünülmektedir. Buna göre birey soru çözerek bilimsel düşünme becerilerini geliştirmekte, konuyu anlatarak
öğrendiğini ortaya koymaktadır.
    Oysa ki bireyin bu noktada gerçekleştirdiği tek etkinlik sunulan bilgiyi ezberleyerek aktarmak, zihnindeki belli kalıplarla soruyu çözmektir. Buna göre öğrenci pasif ve sunulanlarla sınırlı bilgiyi alan kişidir. Öğretmen ise sınıfta her zaman aktif vedüzenleyici rolündedir. Bu bağlamda geleneksel  anlayıştaki eğitimin temel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir;
     Bilgi kesindir,  Eğitim öğrencilere ansiklopedik bilgi kazandırmak için verilir, Bilgi gelecekte kullanılmak için verilir, Bilgilendirme formal bilimin
öğrenciye aktarılması ile gerçekleştirilir, Eğitimin amacı  sayısal ve sözel yetenekleri geliştirmektir (
www.edremit (75yil.com).                             
    Eğitim sistemimizde, bilginin akıldan bağımsızve sonsuz olduğunu buna bağlı olarak da kişiden kişiye değişmediğini, yani bilginin kesin olduğunu destekleyen nesnelci görüş açısında olan öğretmenlerin sayısı oldukça fazladır. Nesnelci bir öğretmen için amaç bilgiyi transfer etmekve yorumlamaktır, öğrenen içinse amaç bilgiyi kazanmaktır (www.stemnet.nf.ca).
Buna göre nesnelcilik ve yapılandırmacılığın temelindeki varsayımlar Tablo
2’de gösterilmiştir;

Tablo
2 :Nesnelcilik-yapılandırmacılığın varsayımları ve uygulamaları (Caprio, 1994,s.211).


 
NESNELCİLİK

 
 

 

 


  YAPILANDIRMACILIK

 


   

 

 


 

     

 


   

 

 


    AKIMIN TEMELİNDEKİ VARSAYIM

 

 
Bilgi
  öğrenenin iç ve dış çevresinden bağımsız olarak

    ortaya çıkmaktadır.

 


   

 

 


    Bilgi objektif değildir.

 

      Tamamıyla bizim tarafımızdan oluşturularak
  renklendirilmektedir.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 VARSAYIMLARIN
  EĞİTİMDE UYGULANMASI

 
 

 

 
Öğretmenler
  öğrencilere

 

      bilgiye adapte olabilmeleri için yardımcı olmaktadır, onlara
  rehberlik

 

      etmektedir.

 


   

 

 
Öğretmenler
  öğrencilere

 

      yeni görüşler geliştirmeleri ve onları kendi bilişsel
  yapılarına

    uydurmaları

 

      için yardımcı olmaktadır.

 

 
 

 

   Geleneksel anlayıştaki eğitimde öğrencilerin zihni adeta boş bir tahta gibi görülmekte ve öğretmen tarafından sunulan bilgi doğrudan öğrencinin zihnine aktarılmaktadır. Öğrencilere derste düşündürücü aktiviteler sunulmamakta,ders kitapları ve burada sunulan bilgiye sıkı sıkıya bağlı kalınarak dersler bu şekilde işlenmektedir (http://ttkb.meb.gov.tr).

YAPILANDIRMACI ÖĞRETİMYAKLAŞIMI                                                                           
         Bilim ve bilimsel bilginin ön plana çıktığı yüzyılımızda, bilginin üretilmesi ve geliştirilmesi de büyük bir önem kazanmıştır. Bilgi toplumlarında bilgiyi üretebilen; yeni, özgün, farklı fikir ve düşünceler ortaya koyabilen bireyler bilimsel bilginin gelişimine olumlu yönde katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda olayları farklı durumlarla ilişkilendirerek yeni sonuçlar ve fikirler üretebilen aktif öğrenci profili ön plana çıkmaktadır.                                                                           
    Genel olarak eğitimin, özel olarak fen eğitiminin amacı öğrencilerin
günlük yaşamları  içerisinde karşılaştıkları olaylar hakkında yorum yapabilmesi, fikir üretebilmesi, bu olayları farklı durumlarla ilişkilendirebilmesi, karşılaştığı sorunlarla ilgili çözüm yolları bulabilmesini sağlamaktır. Ancak bu beklentilere karşın öğrenciler gerek günlük gerekse okul yaşamları içerisinde pek çok başarısızlık yaşamaktadır.                                                                             
         Bu başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri, sınıf içerisinde yapılan
etkinliklerde öğrencilerin düşünmelerini sağlayacak aktivitelere yer verilmemesi ve öğrencilerin düşündüklerini özgürce ifade edebilecekleri eğitim ortamlarının hazırlanmamasıdır. Bu durum öğrencilerin eğitim öğretim ortamından uzaklaşmasına ve bir çok derse karşı ön yargı geliştirmesine neden olmaktadır.                                                                                                                       

      Tüm bu nedenler göz önüne alındığında eğitim sisteminin zorunlu bir değişime ihtiyacı olduğu açıktır. Gerçekleştirilebilecek en temel değişimlerden biriyse sahip olduğumuz eğitim anlayışımızın değişimidir. Buna göre pasif alıcı konumunda öğrenci profilinin yetiştirilmesine sebep olan geleneksel anlayıştaki eğitiminyerine; aktif, bilgiyi üretebilen, araştıran, sorgulayan, bilimsel düşünme becerilerine sahip öğrenci profilinin yetiştirilmesine olanak tanıyan çağdaş anlayıştaki eğitimin benimsenmesi öğrencilerin bilimsel anlamda fikir üretmesi açısından oldukça önemlidir.
   Yapılandırmacılık bir bilme kuramıdır. Bu nedenle de bilme, bilen, bilinen, bilgi ve bilgiyi yapılandırma süreci ile ilgili bir çok kavramı içermektedir. Yapılandırmacı yaklaşıma göre bilgi, öğrenen tarafından yapılandırılarak, kendi özsel yapısına alınmaktadır. Birey bilgiyi yapılandırırken ve çevresinde yer alan olaylarıyorumlarken deneyimlerini de yapılandırma ihtiyacı hissetmektedir (Açıkgöz,2002, s.60-61).
   Yapılandırmacı yaklaşım bir öğretim yaklaşımı değildir (Şahin, 2001,
s.465, alıntı: Airasiar ve Walsh, 1997), bir bilgi ve öğrenme yaklaşımıdır (Şahin, 2001, s.465, alıntı: Glasersfeld, 1993). Bu yaklaşımda öğrencilerin öğrendikleri konular veya bugüne kadar sahip oldukları bilgilerin üzerine yeni bir durum uygulanarak, bu bilgilerin birleştirilmesi ve yeni bir zihinsel sürecin oluşturulması amaçlanmaktadır (Şahin, 2001, s.465).

    Yapılandırmacı yaklaşım öğrencinin öğrenme ortamında daha özgürce çalışmasına olanak tanımakta ve öğrencinin zihinselsüreçlerini göz önüne alarak yapılanmanın bu doğrultuda gerçekleştiğini kabul etmektedir. Böylece öğrenci sınıfta yapılacak etkinliklerde ön plana çıkmakta, yeni kavramları bilişsel yapısı içine özümsemektedir. Buna göre geleneksel
yaklaşım ve yapılandırmacı yaklaşımda eğitim durumları Tablo 3’de gösterilmiştir.

    Yapılandırmacı yaklaşım daha çok öğrenenlerin bilgiyi nasıl öğrendikleri ve bu bilgiyi zihinlerinde nasıl yapılandırdıklarıyla ilgilenmektedir.
Bilginin öğrenen tarafından ezbere alınmaması, öğrenenin bilgiyi kendi zihinsel şemasına göre transfer ederek yorumlaması istenmektedir.
     Öğrendiği bilgiyi zihnindeki bilgiyle birleştirebilen bir öğrenci günlük yaşam problemlerine de kolaylıkl bulabilmektedir.  çözüm                                                                       
Yapılandırmacılara göre bilgi araştırmacıdan
bağımsız olan dünyanın objektif temsilidir ve edinilen bilginin doğruluğu
gerçek hayatla aralarında kurulan benzerliğe bağlıdır (Yager, 2000, s.44). Bu
yaklaşıma göre zihinde yapılanma süreci özümleme, yerleştirme, zihinde yapılanma,
sürekli özümleme ve yaratıcılık gibi temel noktalar üzerine odaklanmaktadır
(Çepni ve arkadaşları,2001, s.183,184).


     Yapılandırmacı öğretim yaklaşımı kişinin yeni
öğrendiği kavramları deneyimleri üzerine inşa etmesi gerektiğini kabul
etmektedir. Ancak yeni öğrenilen kavramların özümsenebilmesi için kişinin kendi
zihinsel süreçlerini kullanmasını, kendi davranışlarını kontrol etmesini,
kendine ait düşünme becerileri geliştirmesini kısaca kişinin kazandığı bilgiyi
yapılandırması

gerektiğini savunmaktadır (Saban, 2000, s.123). Buna göre yapılandırmacı yaklaşımın
varsayımları şu şekildedir;                                                                                                           
· Bilgi yapılandırılır, transfer edilmez,                                                                                                  
 Önceki bilgilerimiz öğrenme yöntemimizi etkiler                                                                                    
 İlk anladıklarımız global değil yerel bilgilerdir,                                                                               
 Bilginin yapılandırılması, gayretli ve anlamlı bir aktiviteyi gerektir                            

    Yapılandırmacı yaklaşım kişinin
“zihinsel yapılandırması” sonucu gerçekleşen biliş temelli bir öğrenme yaklaşımıdır.
Öğrenen günlük yaşam içerisinde karşılaştığı problemlere çözüm

bulabilmek amacıyla, önceden sahip olduğu şemaları diğer bilgilerle birleştirmekte
ve oluşturduğu şemalar yardımıyla çözüm yollarını üretmektedir

(Erdem, Demirel, 2002, s.82, alıntı: Brooks ve Brooks, 1993 ).
  GELENEKSEL VE YAPILANDIRMACI EĞİTİM
ANLAYIŞI,


Yapılandırmacıyaklaşım

öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin sahibi olmalarını sağlar. Bunedenle öğrencilerin değerlendirme aşamasında da söz sahibidir,


Yapılandırmacılık bir bilme kuramıdır.

Bu nedenle de bilme, bilen, bilinen, bilgi ve bilgiyiyapılandırma süreci ile ilgili bir çok kavramı içermektedir. Yapılandırmacı

yaklaşımagöre bilgi, öğrenen tarafından yapılandırılarak, kendi özsel yapısınaalınmaktadır. Birey bilgiyi yapılandırırken ve çevresinde yer alan olaylarıyorumlarken deneyimlerini de yapılandırma ihtiyacı hissetmektedir (Açıkgöz,2002, s.60-61).


     Yapılandırmacılara

göre
bilgi araştırmacıdan bağımsız olan dünyanın


objektif temsilidir ve edinilen bilginin doğruluğu gerçek hayatla aralarındakurulan benzerliğe bağlıdır (Yager, 2000, s.44). Bu yaklaşıma göre zihindeyapılanma süreci özümleme, yerleştirme, zihinde yapılanma, sürekli özümleme veyaratıcılık gibi temel noktalar üzerine odaklanmaktadır (Çepni ve arkadaşları,2001, s.183,184).


Yapılandırmacı

yaklaşımdaöğretmen, öğrenci, veli devamlı etkileşim içinde bulunmaktadır. Çünkü buprogramda öğrencilerin öğrenmesi okul dışında da taşınmıştır.


Yapılandırmacı

yaklaşımdaöğretmen, öğrenci, veli devamlı etkileşim içinde bulunmaktadır. Çünkü buprogramda öğrencilerin öğrenmesi okul dışında da taşınmıştır.


Yapılandırmacı

yaklaşım kişinin “zihinsel

yapılandırması” sonucugerçekleşen biliş temelli bir öğrenmeyaklaşımıdır. Öğrenen günlük yaşam içerisinde karşılaştığı problemlere çözümbulabilmek amacıyla, önceden sahip olduğu şemaları diğer bilgilerlebirleştirmekte ve oluşturduğu şemalar


 yardımıyla
çözüm yollarını üretmektedir(Erdem, Demirel, 2002, s.82, alıntı:Brooks ve Brooks, 1993 ).


Yapılandırmacı

yaklaşım gerek felsefesigerekse içeriği bakımından geleneksel anlayışa göre önemli farklılıklariçermektedir. Geleneksel anlayışa göre düzenlenmiş sınıfta tipik olaraköğrencilerin arka arkaya oturduğu ve öğretmenin öğrencilere kürsüden hitapettiği bir sınıf ortamı göze çarpmaktadır. 


Yapılandırmacı

yaklaşım gerek felsefesigerekse içeriği bakımından geleneksel anlayışa göre önemli farklılıklariçermektedir. Geleneksel anlayışa göre düzenlenmiş sınıfta tipik olaraköğrencilerin arka arkaya oturduğu ve öğretmenin öğrencilere kürsüden hitapettiği bir sınıf ortamı göze çarpmaktadır. 


     Yapılandırmacı

öğretim yaklaşımı
kişinin yeni öğrendiği kavramlarıdeneyimleri üzerine inşa etmesi gerektiğini kabul etmektedir. Ancak yeniöğrenilen kavramların özümsenebilmesi için kişinin kendi zihinsel süreçlerinikullanmasını, kendi davranışlarını kontrol etmesini, kendine ait düşünmebecerileri geliştirmesini kısaca kişinin kazandığı bilgiyi yapılandırmasıgerektiğini savunmaktadır (Saban, 2000, s.123). Buna göre

yapılandırmacıyaklaşımın varsayımları şu şekildedir;


Yapılandırmacı

Öğrenme Planı son on yılda çeşitli revizyonlarauğramıştır. Bu konuda altı önemli unsura dikkat çekilmektedir. Bunlar “ Ortam,gruplandırma, köprüler kurma, sorular, gösterme ( sergileme), yansıtma” dır (George W.Gagnon, Jr,and Michelle Collay,2002). 


Yapılandırmacı

Öğrenme Planı son on yılda çeşitli revizyonlarauğramıştır. Bu konuda altı önemli unsura dikkat çekilmektedir. Bunlar “ Ortam,gruplandırma, köprüler kurma, sorular, gösterme ( sergileme), yansıtma” dır (George W.Gagnon, Jr,and Michelle Collay,2002). 


Yapılandırmacıyaklaşımda öğrenci;


Yapılandırmacıyaklaşımda öğrenci;


YAPILANDIRMACIÖĞRETİM YAKLAŞIMINDA SINIF


YAPILANDIRMACIÖĞRETİM YAKLAŞIMINDA SINIF


YAPILANDIRMACIÖĞRETİM YAKLAŞIMINDA ÖĞRENCİ


YAPILANDIRMACIÖĞRETİM YAKLAŞIMINDA ÖĞRENCİ


YAPILANDIRMACIÖĞRENME PLANI


YAPILANDIRMACIÖĞRENME PLANI


YAPILANDIRMACI ÖĞRETİM

YAKLAŞIMI


    
Yapılandırmacı anlayışta öğrencilerin düşünme yetenekleriningeliştirilebilmesi için öğrencilere konu ile ilgili temel kavramlar verilmekteve bireysel deneyimleri vasıtasıyla yeni anlamlar oluşturmaları üzerineodaklanmaktadır (Semerci, 2001, s.431, alıntı: Lorsbach ve Tobin, 1997).Böylece öğrenciler birebir anlatımdan, ezberci eğitim-öğretim sistemindenuzaklaşarak sınıftaki öğrenme öğretme sürecinin daha etkili olmasına nedenolmaktadır.


    Yapılandırmacı yaklaşım
öğrencinin öğrenme

ortamında daha özgürce çalışmasına olanak
tanımakta ve öğrencinin zihinselsüreçlerini göz önüne alarak yapılanmanın bu doğrultuda gerçekleştiğini kabuletmektedir. Böylece öğrenci sınıfta yapılacak etkinliklerde ön plana çıkmakta,yeni kavramları bilişsel yapısı içine özümsemektedir. Buna göre gelenekselyaklaşım ve yapılandırmacı yaklaşımda eğitim durumları Tablo 3’degösterilmiştir.


    Yapılandırmacı yaklaşım
daha çok öğrenenlerin bilgiyinasıl öğrendikleri ve bu bilgiyi zihinlerinde nasıl yapılandırdıklarıylailgilenmektedir. Bilginin öğrenen tarafından ezbere alınmaması, öğrenenin


bilgiyi kendi zihinsel şemasına göre transfer ederek yorumlaması istenmektedir.Öğrendiği bilgiyi zihnindeki bilgiyle birleştirebilen bir öğrenci günlük

yaşam problemlerine de kolaylıklaçözüm bulabilmektedir.


Yapılandırmacı yaklaşım bir

öğretim yaklaşımı değildir (Şahin, 2001, s.465, alıntı: Airasiarve Walsh, 1997), bir bilgi ve öğrenme yaklaşımıdır (Şahin, 2001, s.465, alıntı:Glasersfeld, 1993). Bu yaklaşımda öğrencilerin öğrendikleri konular veya bugünekadar sahip oldukları bilgilerin üzerine yeni bir durum uygulanarak, bubilgilerin birleştirilmesi ve yeni bir zihinsel sürecin

oluşturulması amaçlanmaktadır (Şahin, 2001, s.465).


Yapılandırmacı öğretmen;

öğrencilerden gelen sorular karşısında otoriter davranmamalı,cevabını bilmediği soruları söyleyebilmelidir. Çünkü bilimsel bilgi otoritetarafından aktarılmamaktadır,


Yapılandırmacı öğretmen;

öğrencilerden gelen sorular karşısında otoriter davranmamalı,cevabını bilmediği soruları söyleyebilmelidir. Çünkü bilimsel bilgi otoritetarafından aktarılmamaktadır,


YAPILANDIRMACI
ÖĞRETİM YAKLAŞIMINDA ÖĞRETMEN


YAPILANDIRMACI
ÖĞRETİM YAKLAŞIMINDA ÖĞRETMEN


     Yapılandırmacı
öğretim yaklaşımına göresürdürülen bir derste, öğretmen derse katılımı arttırmak için öğrencilereyardımcı olmalı, zihinlerindeki bilgileri yeni bilgilerle birleştirmelerinisağlamalıdır. Öğretmen, öğrenciye rehberlik ederek yol göstermeli, onucesaretlendirmeli, eleştirel düşünmeye teşvik etmeli ve öğrencinin

analiz-sentezyapabilme yeteneği kazanmasını sağlamalıdır (Şahin, 2001, s.465).


     Yapılandırmacı
öğretim yaklaşımına göresürdürülen bir derste, öğretmen derse katılımı arttırmak için öğrencilereyardımcı olmalı, zihinlerindeki bilgileri yeni bilgilerle birleştirmelerinisağlamalıdır. Öğretmen, öğrenciye rehberlik ederek yol göstermeli, onucesaretlendirmeli, eleştirel düşünmeye teşvik etmeli ve öğrencinin

analiz-sentezyapabilme yeteneği kazanmasını sağlamalıdır (Şahin, 2001, s.465).


        Yapılandırmacı
öğretim metodu kullanılırken öğrencilerin veöğretmenlerin düşüncelerini planlamaları ve sistematik bir şekilde

organize etmeleri için Yapılandırmacı Öğrenmeformu geliştirilmiştir.


        Yapılandırmacı
öğretim metodu kullanılırken öğrencilerin veöğretmenlerin düşüncelerini planlamaları ve sistematik bir şekilde

organize etmeleri için Yapılandırmacı Öğrenmeformu geliştirilmiştir.Yapılandırmacı öğrenme

transfer edilebilir,


    Yapılandırmacı anlayış
tamamıyla öğrencimerkezli bir yaklaşımdır, bu nedenle de öğretmenin üstleneceği
rollergeleneksel anlayıştakinden oldukça farklıdır. Yapılandırmacı bir öğretmen,

bilgiyiöğrenciye sunan bir öğretmene göre daha fazla yük ve sorumluluk sahibidir.Öğretmen derslerde mümkün olduğunca geri planda kalmalıdır. Sahip olduğubilgiyi öğrenciye sunmadan sınıfı araştırmaya, grup çalışmasına teşvik


 


etmelive sürekli yönlendirmelerde bulunmalıdır. Buna göre yapılandırmacıbir öğretmenin
sınıftaüstleneceği roller şu şekildedir;


    Yapılandırmacı anlayış
tamamıyla öğrencimerkezli bir yaklaşımdır, bu nedenle de öğretmenin üstleneceği rollergeleneksel anlayıştakinden oldukça farklıdır. Yapılandırmacı bir öğretmen,

bilgiyiöğrenciye sunan bir öğretmene göre daha fazla yük ve sorumluluk sahibidir.Öğretmen derslerde mümkün olduğunca geri planda kalmalıdır. Sahip olduğubilgiyi öğrenciye sunmadan sınıfı araştırmaya, grup çalışmasına teşvik etmelive sürekli yönlendirmelerde bulunmalıdır. Buna göre yapılandırmacıbir öğretmenin
sınıftaüstleneceği roller şu şekildedir;


Tüm bu nedenler göz önüne

alındığında eğitim sisteminin zorunlu bir değişime ihtiyacıolduğu açıktır. Gerçekleştirilebilecek en temel değişimlerden biriyse sahipolduğumuz eğitim anlayışımızın değişimidir. Buna göre pasif alıcı konumundaöğrenci profilinin yetiştirilmesine sebep olan geleneksel anlayıştaki eğitiminyerine; aktif, bilgiyi üretebilen, araştıran,

sorgulayan, bilimsel düşünme becerilerine sahip öğrenciprofilinin yetiştirilmesine olanak tanıyan çağdaş anlayıştaki eğitimin

benimsenmesiöğrencilerin bilimsel anlamda fikir üretmesi açısından oldukça önemlidir.


Tablo

7: Geleneksel ve yapılandırmacı

anlayıştaki sınıflarınkarşılaştırılması                                       

(Honey,McArthur, 2002, s.785, alıntı: Brooks ve Brooks, 1999, s.17).


Tablo

7: Geleneksel ve yapılandırmacı

anlayıştaki sınıflarınkarşılaştırılması                                       

(Honey,McArthur, 2002, s.785, alıntı: Brooks ve Brooks, 1999, s.17).


                               
Tablo

6:Geleneksel ve alternatif ölçme

teknikleri                                                              (M.E.B.,2004).


                               
Tablo

6:Geleneksel ve alternatif ölçme

değerlendirme

teknikleri                                                              (M.E.B.,2004).


Tablo2 :Nesnelcilik-yapılandırmacılığın varsayımları

ve uygulamaları (Caprio, 1994, s.211).


      Sınıfta
uygulayacağı programı planlamada

insiyatifli olmalıdır (Kılıç, 2001, s.17,alıntı: Grothe, tarihsiz; Kaptan, Korkmaz, 2000).


      Sınıfta
uygulayacağı programı planlamada

insiyatifli olmalıdır (Kılıç, 2001, s.17,alıntı: Grothe, tarihsiz; Kaptan, Korkmaz, 2000).


     
Sınıflama,analiz, yordama, yaratma gibi

terimleri kullanmalıdır, Öğrencilerindersi yöntem ve içerik açısından yönlendirmesine ve değiştirmesine izinvermelidiKend bilgilerini paylaşmadan önce, öğrencilerin konuları anlayış

biçimlerini ortayaçıkarmaya çalışmalıdır,


     
Sınıflama,analiz, yordama, yaratma gibi

terimleri kullanmalıdır, Öğrencilerindersi yöntem ve içerik açısından yönlendirmesine ve değiştirmesine izinvermelidiKend bilgilerini paylaşmadan önce, öğrencilerin konuları anlayış

biçimlerini ortayaçıkarmaya çalışmalıdır,


Sınıfındüzenlenme şekli özellikle öğretmen ve öğrencilerin üstleneceği rollerioluşturmaktadır (Saban, 2000, s.131). Buna göre okullardaki sınıf düzeniöğretmenin, bilgiyi sunan kişi rolünü üstlenerek derse aktif olarak katılımınıön plana çıkarmaktadır. Buna göre geleneksel ve yapılandırmacı sınıfortamlarının özelikleri tablo 7’de gösterilmiştir.


Sınıfındüzenlenme şekli özellikle öğretmen ve öğrencilerin üstleneceği rolleri

değerlendirmeoluşturmaktadır (Saban, 2000, s.131). Buna göre okullardaki sınıf düzeniöğretmenin, bilgiyi sunan kişi rolünü üstlenerek derse aktif olarak katılımınıön plana çıkarmaktadır. Buna göre geleneksel ve yapılandırmacı sınıfortamlarının özelikleri tablo 7’de gösterilmiştir.


 Önceki

bilgilerimiz öğrenme yöntemimizi etkiler,


     Öğretimde
kullandığımız pek çok yaklaşımıngeleneksel anlayıştaki eğitime göre önemli artıları vardır. Yapılandırmacıyaklaşımın en önemli artılarından biri öğrencilerin düşünmelerini sağlamasıdır.Böylece öğrenciler farklı pek çok fikir edinmekte ve eğitim ortamındaetkileşimde bulunmaktadır.


      Öğrenmenin
oluşmasında öğrencilerin sahip

olduğu farklı zeka tipleri de oldukça önemlidir.Sınıfta mümkün olduğunca farklı zeka tiplerine hitap eden etkinliklere yerverilmelidir. Yapılandırmacı öğretim yaklaşımı

esasına göre hazırlanan derslerde
de farklı zeka tipleri göz önüne alınarak dersler bu şekilde düzenlenmelidir.Buna göre çoklu zeka türlerine göre öğretim metot ve teknikleri Tablo 4’degösterilmiştir.


Öğrenme Kuramına Uygun Örnek

Rehber MateryallerinGeliştirilmesi, TFD 2000, 19.


Öğrenme Kuramına Uygun Örnek

Rehber MateryallerinGeliştirilmesi, TFD 2000, 19.


öğrenciye sunan kişi

konumundadır. Böyleceöğrenciler, sunulan bilginin doğruluğunu sınamadan, nesnelci bir anlayışlahareket ederek tek bir doğrunun varlığını kabul etmektedirler. Ancak bilginingeçici ve değişimlere açık olduğu göz önüne alındığında bu şekilde sürdürülen

bir dersin, gerek öğretmenin gerekse öğrencinin gelişimini olumsuz yöndeetkileyeceği görülmektedir.


öğrenciye sunan kişi

konumundadır. Böyleceöğrenciler, sunulan bilginin doğruluğunu sınamadan, nesnelci bir anlayışlahareket ederek tek bir doğrunun varlığını kabul etmektedirler. Ancak bilginingeçici ve değişimlere açık olduğu göz önüne alındığında bu şekilde sürdürülenbir dersin, gerek öğretmenin gerekse öğrencinin gelişimini olumsuz yöndeetkileyeceği görülmektedir.


       
Öğrencinin girişimi ve özerkliğini kabul etmelidir,


       
Öğrencinin girişimi ve özerkliğini kabul etmelidir,


    Öğrencinin kendisi ile
diyaloga girmesini

desteklemelidir, Öğrencinindüşündürücü ve açık uçlu sorular sormasını desteklemelidir, Yapılandırmacıöğretmen, soruyu sorduktan sonra bekleme süresi içinde cevaplanmasınısağlamalıdır,


    Öğrencinin kendisi ile
diyaloga girmesini

desteklemelidir, Öğrencinindüşündürücü ve açık uçlu sorular sormasını desteklemelidir, Yapılandırmacı

,


öğretmen, soruyu sorduktan sonra bekleme
süresi içinde cevaplanmasınısağlamalıdır,


    Öğrencilerin derse
aktif katılımının

sağlanabilmesi ve yapılandırmacıöğretim yaklaşımına göre derslerin sürdürülebilmesi için, sınıfta

mümkün olduğunca
                                                                                          tartışma

ortamı hazırlanmalı ve öğrencilerin iletişim becerileriniarttırmalarına olanak tanınmalıdır. Sosyalleşme süreci içinde yer alan biröğrenci, sınıfta daha etkin olacağı için yapılacak olan etkinliklere çok dahafazla uyum sağlayacaktır. Böylece düşünecek, araştırma yapacak ve bilgiyizihninde yapılandıracaktır (Çepni ve arkadaşları, 2001, s.184).


Oysa

ki bir çok derste sınıflar öğrencileringrup çalışması yapabileceği ve grupların etkileşimde bulunabileceği bir şekildedüzenlenmelidir. Ayrıca öğretmenin kullanabileceği sabit bir sınıf olmalıdır.Çünkü öğretmen sınıfta düzenleyeceği etkinlikler için materyalleri sınıftansınıfa taşırken öğrencilerin yapılandırma süreçlerini destekleyici bir ortamoluşturamamaktadır (Kılıç, 2001, s.19).


Oysa

ki bir çok derste sınıflar öğrencileringrup çalışması yapabileceği ve grupların etkileşimde bulunabileceği bir şekildedüzenlenmelidir. Ayrıca öğretmenin kullanabileceği sabit bir sınıf olmalıdır.Çünkü öğretmen sınıfta düzenleyeceği etkinlikler için materyalleri sınıftansınıfa taşırken öğrencilerin yapılandırma süreçlerini destekleyici bir ortamoluşturamamaktadır (Kılıç, 2001, s.19).


KAYNAKLAR


KAYNAKLAR


İlk

anladıklarımız global değil yerel bilgilerdir,


Günümüzün
toplumlarının temel eğitim anlayışını da yansıtangeleneksel anlayıştaki eğitimde öğretmenin öğrenciye ders anlattırması vetahtada soru çözdürmesiyle; eğitim-öğretim ortamının etkili ve verimli bir haledönüştürüldüğü düşünülmektedir. Buna göre birey soru çözerek bilimsel düşünmebecerilerini geliştirmekte, konuyu anlatarak öğrendiğini ortaya koymaktadır.Oysa ki bireyin bu noktada gerçekleştirdiği tek etkinlik sunulan bilgiyi

ezberleyerekaktarmak, zihnindeki belli kalıplarla soruyu çözmektir. Buna göre öğrenci pasifve sunulanlarla sınırlı bilgiyi alan kişidir. Öğretmen ise sınıfta her zamanaktif ve düzenleyici rolündedir. Bu bağlamda geleneksel anlayıştaki eğitimintemel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir;


Gruplama

iki kategoriye ayrılabilir:


Gruplama

iki kategoriye ayrılabilir:


     Genel
olarak eğitimin, özel olarak fen eğitiminin amacı

öğrencilerin günlük
yaşamları                                                                                   

içerisinde karşılaştıkları olaylar hakkındayorum yapabilmesi, fikir üretebilmesi, bu olayları farklı durumlarlailişkilendirebilmesi, karşılaştığı sorunlarla ilgili çözüm yollarıbulabilmesini sağlamaktır. Ancak bu beklentilere karşın öğrenciler gerek günlükgerekse okul yaşamları içerisinde pek çok başarısızlık yaşamaktadır.


Geleneksel

sınıfların pasif alıcıları olanöğrenciler, yapılandırmacı bir sınıf ortamıyla karşılaştıklarında bu ortamaadapte olma konusunda önemli sorunlar yaşamaktadırlar. Çünkü yapılandırmacısınıftaki araştıran, sorgulayan,bilimsel sonuçlar üretmeye çalışan aktif öğrenci tipi; gelenekselanlayıştaki öğrenci ile önemli bir ayrılık göstermektedir.


Gelenekselsınıfların pasif alıcıları olanöğrenciler, yapılandırmacı bir sınıf ortamıyla karşılaştıklarında bu ortamaadapte olma konusunda önemli sorunlar yaşamaktadırlar. Çünkü yapılandırmacısınıftaki araştıran, sorgulayan,bilimsel sonuçlar üretmeye çalışan aktif öğrenci tipi; gelenekselanlayıştaki öğrenci ile önemli bir ayrılık göstermektedir.


Geleneksel

sınıf yapısıöğrencilerin zihinsel gelişim özelliklerini kısıtlamakta, sınıf ortamındayürütülen çalışmaların kısır bir döngüde sürmesine neden olmaktadır. Gerek okulsayısının azlığı gerekse öğrenci sayısının fazlalığı yapılandırmacı anlayıştakisınıf ortamının oluşmasına imkan tanımamaktadır.


Geleneksel

sınıf yapısıöğrencilerin zihinsel gelişim özelliklerini kısıtlamakta, sınıf ortamındayürütülen çalışmaların kısır bir döngüde sürmesine neden olmaktadır. Gerek okulsayısının azlığı gerekse öğrenci sayısının fazlalığı yapılandırmacı anlayıştakisınıf ortamının oluşmasına imkan tanımamaktadır.


Geleneksel

öğretim anlayışında,öğrenciler sınıfta düzenlenecek etkinliklere katılmaktan, fikir üretmektenkaçınmaktadır. Öğretmen bilgiyi aktardığı sürece öğrenci bu durumdan hoşnutolmaktadır. Böylece öğrenci sürekli olarak alıcı konumunda kalmakta,uygulanacak farklı yöntem ve yaklaşımlarda istenilen bilgiyi üretememektehipotezler ortaya atamamaktadır.


Geleneksel

öğretim anlayışında,öğrenciler sınıfta düzenlenecek etkinliklere katılmaktan, fikir üretmektenkaçınmaktadır. Öğretmen bilgiyi aktardığı sürece öğrenci bu durumdan hoşnut

olmaktadır. Böylece öğrenci sürekli olarak alıcı konumunda kalmakta,uygulanacak farklı yöntem ve yaklaşımlarda istenilen bilgiyi üretememektehipotezler ortaya atamamaktadır.


   Geleneksel anlayıştaki eğitimi

sürdürmeye devam eden öğretmenler,

bilgiyi


   Geleneksel anlayıştaki eğitimi

sürdürmeye devam eden öğretmenler,

bilgiyi


   Geleneksel anlayıştaki eğitimde
öğrencilerin

zihni adeta boş bir tahta gibi görülmekte ve

öğretmen tarafından sunulan bilgi doğrudan öğrencinin zihnine
aktarılmaktadır. Öğrencilere derste

düşündürücü aktiviteler sunulmamakta,

ders kitapları ve burada sunulan bilgiye sıkı sıkıya bağlı kalınarak

dersler bu şekildeişlenmektedir (http://ttkb.meb.gov.tr).


Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi,

Elazığ.


Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi,

Elazığ.


 Eğitimin amacı sayısal

ve sözel yetenekleri geliştirmektir
(www.edremit75yil.com).                             


 Eğitimhazırlanmadan çok,

düşünme ve anlama üzerine odaklandığı için daha etkilidir,


Eğitim sistemimizde, bilginin

akıldanbağımsız ve sonsuz olduğunu buna bağlı olarak da kişiden kişiye değişmediğini,yani bilginin kesin olduğunu destekleyen nesnelci görüş açısında olanöğretmenlerin sayısı oldukça fazladır. Nesnelcibir öğretmen için amaç bilgiyi transfer etmek ve yorumlamaktır, öğreneniçinse amaç bilgiyi kazanmaktır (www.stemnet.nf.ca).Buna göre nesnelcilik ve yapılandırmacılığın temelindeki varsayımlar Tablo

2’de gösterilmiştir;


 Eğitim öğrencilere

ansiklopedik bilgi kazandırmak için verilir,


       
Çocuk psikolojisi ve öğrenme

teorilerine hakim olmalı, iletişim kurabilmeli vesınıfta dinamik bir ortam yaratarak bunu sürdürebilmelidir (Kılıç, 2001, s.17,

alıntı:Chiu, 1995).


       
Çocuk psikolojisi ve öğrenme

teorilerine hakim olmalı, iletişim kurabilmeli vesınıfta dinamik bir ortam yaratarak bunu sürdürebilmelidir (Kılıç, 2001, s.17,alıntı:Chiu, 1995).


    Buna
göre

yapılandırmacı öğretim yaklaşımının artıları şuşekildedir;
 Öğrenciler öğrenmeye

aktif olarak katıldığı için öğrenmeyi daha çok sever,


Bu

unsurlar öğretmenin planlarını düzenlemesinde kullanılır veöğrencinin öğrenme sürecine yansır. Öğretmen öğrenciye izah ederek ortamhazırlar, öğrencilere uygun materyalleri seçerek gruplandırır, öğrencilerinönceden bildikleri ile öğrenmek istedikleri arasında köprüler kurar,öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlayıcı sorular sorar ancak busoruların yanıtlarını kendi vermez, öğrencilerin düşüncelerini ifade etmelerineve diğerleri ile paylaşmalarına olanak tanır ve öğrencilerin öğrendiklerinieskiden bildiklerine yansıtmasını sağlar ( George W.Gagnon, Jr,and MichelleCollay,2002). 


Bu

unsurlar öğretmenin planlarını düzenlemesinde kullanılır veöğrencinin öğrenme sürecine yansır. Öğretmen öğrenciye izah ederek ortamhazırlar, öğrencilere uygun materyalleri seçerek gruplandırır, öğrencilerinönceden bildikleri ile öğrenmek istedikleri arasında köprüler kurar,öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlayıcı sorular sorar ancak busoruların yanıtlarını kendi vermez, öğrencilerin düşüncelerini ifade etmelerineve diğerleri ile paylaşmalarına olanak tanır ve öğrencilerin öğrendiklerinieskiden bildiklerine yansıtmasını sağlar ( George W.Gagnon, Jr,and MichelleCollay,2002). 


Bu

programın başarısı özveriliülkesini düşünen ve öğrencilerini seven öğretmenlere ve çocuklarının geleceğinibaşarısını düşünen ailelere bağlıdır. En iyi programın öğretmen rağmen başarıyaulaşamadığı söylenirken şimdi buna veli de dahildir. Programın başarısı içinEğitim Fakültelerine de iş düşmektedir.


Bu

programın başarısı özveriliülkesini düşünen ve öğrencilerini seven öğretmenlere ve çocuklarının geleceğinibaşarısını düşünen ailelere bağlıdır. En iyi programın öğretmen rağmen başarıyaulaşamadığı söylenirken şimdi buna veli de dahildir. Programın başarısı içinEğitim Fakültelerine de iş düşmektedir.


    Bu başarısızlığın en
önemli

nedenlerindenbiri, sınıf içerisinde yapılan etkinliklerde öğrencilerin düşünmelerinisağlayacak aktivitelere yer verilmemesi ve öğrencilerin düşündüklerini özgürceifade edebilecekleri eğitim ortamlarının hazırlanmamasıdır. Bu durum

öğrencilerin eğitim-öğretimortamından uzaklaşmasına ve bir çok derse karşı ön yargı geliştirmesine nedenolmaktadır.


     Bilim ve bilimsel
bilginin ön plana

çıktığı yüzyılımızda, bilginin üretilmesi vegeliştirilmesi de büyük bir önem kazanmıştır. Bilgi toplumlarında bilgiyiüretebilen; yeni, özgün, farklı fikir ve düşünceler ortaya koyabilen bireylerbilimsel bilginin gelişimine olumlu yönde katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamdaolayları farklı durumlarla ilişkilendirerek yeni sonuçlar ve fikirlerüretebilen aktif öğrenci profili ön plana çıkmaktadır.


 Bilginin
yapılandırılması, gayretli ve anlamlı

bir aktiviteyi

gerektir                            

(


Bilgileri birinci kaynaktan

toplayarak, tüm teknolojik araçları sınıf ortamına

getirmelidir,Bilgileri birinci kaynaktan

toplayarak, tüm teknolojik araçları sınıf ortamınagetirmelidir,


 Bilgilendirme formal

bilimin öğrenciye aktarılması ile gerçekleştirilir,


 Bilgi kesindir,


Bilgi gelecekte kullanılmak

için verilir,


9.    

Honey, J., McArthur, J., Four Case

Studies of Prospective ScienceTeachers’ Beliefs Concerning Constructivist Teaching Practices, ScienceEducation, Vol:86, No:6, 2002,


9.    

Honey, J., McArthur, J., Four Case

Studies of Prospective ScienceTeachers’ Beliefs Concerning Constructivist Teaching Practices, ScienceEducation, Vol:86, No:6, 2002,


8.    

Gürses, A., Yalçın, M., Doğar, Ç., Fen

Sınıflarında Öğretmenin Yeri,Milli Eğitim Dergisi, Kış 2003, http://yayim.meb.gov.tr./yayimlar/157/gurses.htm      

26.10.2003,    00:16


8.    

Gürses, A., Yalçın, M., Doğar, Ç., Fen

Sınıflarında Öğretmenin Yeri,Milli Eğitim Dergisi, Kış 2003, http://yayim.meb.gov.tr./yayimlar/157/gurses.htm      

26.10.2003,    00:16


7.GAGNON George
W., COLLAY Jr,and Michelle (2002), “

ConstructivistLearninig Desing” http://WWW.Prainbow.con/cld/cldp.html


7.GAGNON George
W., COLLAY Jr,and Michelle (2002), “

ConstructivistLearninig Desing” http://WWW.Prainbow.con/cld/cldp.html


6.Erdem, E.,
Demirel, Ö.,

2002, Program GeliştirmedeYapılandırmacılık Yaklaşımı, HacettepeÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:23


6.Erdem, E.,
Demirel, Ö.,

2002, Program GeliştirmedeYapılandırmacılık Yaklaşımı, HacettepeÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:23


6.    

Yansıtma/Tartışma;Öğrenciler diğerlerininaçıklamalarını izlediğinde kendi düşüncelerine nelerin yansıdığını ifadeederler. Öğrenciler süreci geriye dönük olarak tekrar eder, hatırlarlar.Öğrenciler hangi tutumları, becerileri ve kavramları kapının dışındabırakacaklar, öğrenciler bugün bildikleri hangi şeyleri yarın unutacaklar veönceden ne biliyorlardı, ne bilmelerini istedik ve ne öğrendiler de öğretmeninkendi kendine sorması gereken sorulardır ( George W.Gagnon, Jr,and MichelleCollay,2002). 


6.    

Yansıtma/Tartışma;Öğrenciler diğerlerininaçıklamalarını izlediğinde kendi düşüncelerine nelerin yansıdığını ifadeederler. Öğrenciler süreci geriye dönük olarak tekrar eder, hatırlarlar.Öğrenciler hangi tutumları, becerileri ve kavramları kapının dışındabırakacaklar, öğrenciler bugün bildikleri hangi şeyleri yarın unutacaklar veönceden ne biliyorlardı, ne bilmelerini istedik ve ne öğrendiler de öğretmeninkendi kendine sorması gereken sorulardır ( George W.Gagnon, Jr,and MichelleCollay,2002). 


5.    

Sergileme/Paylaşma;Bu kısımöğrencilerin düşündüklerini ve öğrendiklerini diğer öğrenciler ile

paylaşmasını içerir.Kartlara özetler yazma, sözel açıklamalar yapma, grafik,

plan veharitalar vb. görsel araç kullanma, drama, video filimler, fotoğraflar ya dateyp kaseti öğrencilerin birbirlerine düşüncelerini ve bilgilerinisergilemeleri için kullanılabilir ( George W.Gagnon, Jr,and MichelleCollay,2002). 


5.    

Sergileme/Paylaşma;Bu kısımöğrencilerin düşündüklerini ve öğrendiklerini diğer öğrenciler ile

paylaşmasını içerir.Kartlara özetler yazma, sözel açıklamalar yapma, grafik,

plan veharitalar vb. görsel araç kullanma, drama, video filimler, fotoğraflar ya dateyp kaseti öğrencilerin birbirlerine düşüncelerini ve bilgilerinisergilemeleri için kullanılabilir ( George W.Gagnon, Jr,and MichelleCollay,2002). 


5.    

Durmuş, S., 2001, Matematik Eğitimine

Oluşturmacı Yaklaşımlar, Kuram veUygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, V:1


5.    

Durmuş, S., 2001, Matematik Eğitimine

Oluşturmacı Yaklaşımlar, Kuram veUygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, V:1


4.    

Sorular;Sorular sormaaslında Yapılandırmacı Öğrenme Planının her birunsurunun görevidir. Sorular ortamı hazırlamada, öğrencileri ve materyallerigruplandırmada ve, bilinenler ve bilinmeyenler arasında köprüler kurmada,öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamada ve yansıtmalar yapılmasındabize rehberlik edecektir ( George W.Gagnon, Jr,and Michelle Collay,2002). 


4.    

Sorular;Sorular sormaaslında Yapılandırmacı Öğrenme Planının her bir

unsurunun görevidir. Sorular ortamı
hazırlamada, öğrencileri ve materyallerigruplandırmada ve, bilinenler ve bilinmeyenler arasında köprüler kurmada,öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamada ve yansıtmalar yapılmasındabize rehberlik edecektir ( George W.Gagnon, Jr,and Michelle Collay,2002). 


4.    

Çepni,S., Akdeniz, A. R., Keser, Ö. F. (2000). Fen Bilimleri ÖğretimindeBütünleştirici


4.    

Çepni,S., Akdeniz, A. R., Keser, Ö. F. (2000). Fen Bilimleri ÖğretimindeBütünleştirici


3.    

KöprülerKurma; Bu etkinliköncelikle öğrencinin eskiden bildiklerinin neler olduğunu bilme (öğrenme) vedaha sonra bu bilgiler ile yeni öğreneceği (öğrendiği) bilgiler arasındailişkiler kurmasını sağlamayı içerir. Bunu öğrenmek için öğrencilere basitproblemler vermek, sınıf tartışmaları ve oyunlarda gözlemler yapma ve listelertutma yararlı olacaktır. Bu etkinlik bazen öğrencileri gruplandırmadan önceyapılırsa iyi olur ama bazen de öğrencileri grupladıktan sonra

da yapılabilir( George W.Gagnon, Jr,and MichelleCollay,2002). 


3.    

KöprülerKurma; Bu etkinliköncelikle öğrencinin eskiden bildiklerinin neler olduğunu bilme (öğrenme) vedaha sonra bu bilgiler ile yeni öğreneceği (öğrendiği) bilgiler arasındailişkiler kurmasını sağlamayı içerir. Bunu öğrenmek için öğrencilere basitproblemler vermek, sınıf tartışmaları ve oyunlarda gözlemler yapma ve listelertutma yararlı olacaktır. Bu etkinlik bazen öğrencileri gruplandırmadan önce

yapılırsa iyi olur ama bazen de öğrencileri grupladıktan sonra

da yapılabilir( George W.Gagnon, Jr,and MichelleCollay,2002). 


3.    

Çepni, S., Şan, M., Gökdere, M.,

Küçük, M., 7-8 Eylül 2001, Fen BilgisiÖğretiminde Zihinde Yapılanma Kuramına Uygun 7E Modeline Göre Örnek EtkinlikGeliştirme, Fen Bilimleri EğitimiSempozyumu Bildirileri, Maltepe Üniversitesi


3.    

Çepni, S., Şan, M., Gökdere, M.,

Küçük, M., 7-8 Eylül 2001, Fen BilgisiÖğretiminde Zihinde Yapılanma Kuramına Uygun 7E Modeline Göre Örnek EtkinlikGeliştirme, Fen Bilimleri EğitimiSempozyumu Bildirileri, Maltepe Üniversitesi


2.    

Gruplama;


2.    

Gruplama;


2.    

Caprio, M., February 1994, Easing İnto

Constructivism, College ScienceTeaching, Vol:23, No:24


2.    

Caprio, M., February 1994, Easing İnto

Constructivism, College ScienceTeaching,
Vol:23, No:24


19. http://edremit75yil.com, 11.08.2003,

12:41


19. http://edremit75yil.com, 11.08.2003,

12:41


18. Yager,
R., January 2000, TheConstructivist Learning Model, Science Teacher, Vol:67, No:1


18. Yager,
R., January 2000, TheConstructivist Learning Model, Science Teacher, Vol:67, No:1


17. Şaşan,
H., Yapılandırmacı Öğrenme, Yaşadıkça Eğitim

Dergisi, 74-75,2002, 49-52 http://www.eğitim.aku.edu.tr/yapılandırma.com   

24.09.2003, 10:16


17. Şaşan,
H., Yapılandırmacı Öğrenme, Yaşadıkça Eğitim

Dergisi, 74-75,2002, 49-52 http://www.eğitim.aku.edu.tr/yapılandırma.com   

24.09.2003, 10:16


16. Şahin,
T., Aralık 2001, Oluşturmacı Yaklaşımın Sosyal

Bilgiler DersindeBilişsel Ve Duyuşsal Öğrenmeye Etkisi, Kuram Ve Uygulamada Eğitim BilimleriDergisi, V:1, N:2,


16. Şahin,
T., Aralık 2001, Oluşturmacı Yaklaşımın Sosyal

Bilgiler DersindeBilişsel Ve Duyuşsal Öğrenmeye Etkisi, Kuram Ve Uygulamada Eğitim BilimleriDergisi, V:1, N:2,


15. Semerci,
Ç., Aralık 2001, Oluşturmacılık Kuramına Göre

Ölçme veDeğerlendirme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, V:1, No:2


15. Semerci,
Ç., Aralık 2001, Oluşturmacılık Kuramına Göre

Ölçme veDeğerlendirme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, V:1, No:2


14. Saban,
A., 2000, Öğrenme- Öğretme süreci, Ankara, Nobel

Yayın Dağıtım


14. Saban,
A., 2000, Öğrenme- Öğretme süreci, Ankara, Nobel

Yayın Dağıtım


13. Özden,
Y., Ocak 2003, Öğrenme ve Öğretme, PegemA

Yayıncılık


13. Özden, Y., Ocak 2003, Öğrenme ve
Öğretme, PegemA

Yayıncılık


O’Loughlin, M.,
1992, Rethinking Science Education;

Beyond PiagetianConstructivism Toward A Sociacultural Modal of Teaching and Learning, Journalof Research İn Science Education, Vol:29, No:8


12. O’Loughlin,
M., 1992, Rethinking Science Education;

Beyond PiagetianConstructivism Toward A Sociacultural Modal of Teaching and Learning, Journalof Research İn Science Education, Vol:29, No:8


11. Kılıç,
Z., Kimyasal Denge ve Yanlış Algılamalar, Gazi

Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı:2000-2


11. Kılıç,
Z., Kimyasal Denge ve Yanlış Algılamalar, Gazi

Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı:2000-2


10. İşman,
A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, B.,

Kıyıcı, M., FenBilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım, http://www.tojet.sakarya.edu.tr/archive/v1i1/p11.htm     

24.09.2003   10:24  


10. İşman,
A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, B.,

Kıyıcı, M., FenBilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım, http://www.tojet.sakarya.edu.tr/archive/v1i1/p11.htm     

24.09.2003   10:24  


1.    

Ortam; Hangi durumda açıklamaları

öğrencilereuydurabiliriz? Bu durumun gerçekleşebilmesi için problem çözme süreci,sorularıyanıtlama, metaforlar yaratma, karar verme,sonuca ulaşma yada amaçlar

koyma gibi şeylere ihtiyaçvardır. Bu durum bizim öğrencilerden ne beklediğimizi ve her bir öğrencininbunun ne kadarını alabileceğini de içerir( George W.Gagnon, Jr,and MichelleCollay,2002). 


1.    

Ortam; Hangi durumda açıklamaları

öğrencilereuydurabiliriz? Bu durumun gerçekleşebilmesi için problem çözme süreci,soruları

12. 

yanıtlama, metaforlar yaratma, karar verme,sonuca ulaşma yada amaçlar

koyma gibi şeylere ihtiyaçvardır. Bu durum bizim öğrencilerden ne beklediğimizi ve her bir öğrencininbunun ne kadarını alabileceğini de içerir( George W.Gagnon, Jr,and MichelleCollay,2002). 


1.    

Açıkgöz, K., Aktif Öğrenme, Eğitim

Dünyası Yayınları, 1. Baskı, Eylül2002


1.    

Açıkgöz, K., Aktif Öğrenme, Eğitim

Dünyası Yayınları, 1. Baskı, Eylül2002


· Öğrenmeyikendilerine sunulan biçimiyle değil, zihinlerinde yapılandırdıkları şekliyleoluşturur (Şaşan, 2002, alıntı: Yaşar, 1998, s.693).


· Öğrenmeyikendilerine sunulan biçimiyle değil, zihinlerinde yapılandırdıkları şekliyleoluşturur (Şaşan, 2002, alıntı: Yaşar, 1998, s.693).


· Öğrenmesürecine öğretmeniyle birlikte katılır ancak öğrenmenin kontrolü kendisindedirve kararları kendisi alır (Şaşan, 2002, alıntı: Brooks ve Brooks, 1993, s.10).


· Öğrenmesürecine öğretmeniyle birlikte katılır ancak öğrenmenin kontrolü kendisindedirve kararları kendisi alır (Şaşan, 2002, alıntı: Brooks ve Brooks, 1993, s.10).


· Öğrenmesürecinde seçici, yapıcı ve etkindir (Şaşan, 2002, alıntı: Ülgen, 1994, s.14).


· Öğrenmesürecinde seçici, yapıcı ve etkindir (Şaşan, 2002, alıntı: Ülgen,


1994, s.14).


· Öğrenmesürecinde etkili bir rol almak için sürekli iletişimde bulunur, tartışır,eleştirir ve yapıcı sorular sorar (Şaşan, 2002, alıntı: Lin ve arkadaşları,1996, s.211).


· Öğrenmesürecinde etkili bir rol almak için sürekli iletişimde bulunur, tartışır,eleştirir ve yapıcı sorular sorar (Şaşan, 2002, alıntı: Lin ve arkadaşları,1996, s.211).


· Öğrenmeortamında girişimcidir, kendini ifade eder, iletişim kurar, eleştirel gözlebakar, plan yapar ve öğrendiklerini yaşamda kullanır (Şaşan, 2002, alıntı:Marlowe ve Page, 1998, s.32)    (Kaynakalım: www.eğitim.aku.edu.tr).


· Öğrenmeortamında girişimcidir, kendini ifade eder, iletişim kurar, eleştirel gözlebakar, plan yapar ve öğrendiklerini yaşamda kullanır (Şaşan, 2002, alıntı:Marlowe ve Page, 1998, s.32)    (Kaynakalım: www.eğitim.aku.edu.tr).


· Öğrencilere sınıf

dışında karşılaştıkları benzer aktiviteleri sunarak onları aktif halegetirir, Yapılandırmacı yaklaşım öğrencilerin sosyal ve iletişim

becerilerini geliştirir        (alım:


· Bilgiyapılandırılır,

transfer edilmez,


·  

         Öğrenciden gelen soruyu
tekrar ona

yöneltmeli bu aşamada ne düşündüğünü anlamaya çalışarakcevabı bulmasına yardımcı olmalıdır (Kılıç, 2001, s.18).


         Öğrenciden
gelen soruyu tekrar ona

yöneltmeli bu aşamada ne düşündüğünü anlamaya çalışarakcevabı bulmasına yardımcı olmalıdır (Kılıç, 2001, s.18).


·      Yenigeliştirilen yapılandırmaların yerine hipotez oluşturma, tahmin etme, nesneleriişleme, soruları ortaya atma, cevapları araştırma, hayal etme ve icat etme

ile deneyim sahibiolarak pozisyon almalıdır (O’Loughlin, 1992, s.796).


·      Yenigeliştirilen yapılandırmaların yerine hipotez oluşturma, tahmin etme, nesneleriişleme, soruları ortaya atma, cevapları araştırma, hayal etme ve icat etme

ile deneyim sahibiolarak pozisyon almalıdır (O’Loughlin, 1992, s.796).


·      Yazılımateryal ve uzmanlardan elde edilecek alternatif bilgilerin kullanılmasınıteşvik etmelidir,


·      Yazılımateryal ve uzmanlardan elde edilecek alternatif bilgilerin kullanılmasınıteşvik etmelidir,


·      Yanlışlaröğrenciyi tanıma fırsatı olarak görülür, nedenleri keşfedilerek düzeltilmesiiçin fırsatlar yaratmalıdır. Yanlış bile olsa öğrencileri düşüncelerinisöylemesi için özendirmelidir,


·      Yanlışlar

öğrenciyi tanıma fırsatı olarak görülür, nedenleri keşfedilerek düzeltilmesiiçin fırsatlar yaratmalıdır. Yanlış bile olsa öğrencileri düşüncelerinisöylemesi için özendirmelidir,


·      Yalnızcayeni öğrenilenlerle ilgilenilmeyip, ön kavramlar da göz önünde bulundurularakdüzeltilmeye çalışılmalıdır (Açıkgöz, 2002, s.66).


·      Yalnızcayeni öğrenilenlerle ilgilenilmeyip, ön kavramlar da göz önünde bulundurularakdüzeltilmeye çalışılmalıdır (Açıkgöz, 2002, s.66).


·      Planlaresnek ve seçeneklidir. Öğrenme süreciyle ilgili kararlar öğrenciyle birliktealınmalıdır,


·      Planlaresnek ve seçeneklidir. Öğrenme süreciyle ilgili kararlar öğrenciyle birliktealınmalıdır,


·      Öğretmenlerkontrol edici, empoze edici, doğruları sunucu değil; yardım edici,kolaylaştırıcı bir tavır sergilemelidir,


·      Öğretmenlerkontrol edici, empoze edici, doğruları sunucu değil; yardım edici,kolaylaştırıcı bir tavır sergilemelidir,


·      Öğretmen

sınıfta düz
anlatım ve sunuş yöntemlerinin dışında farklı yöntemler kullanaraköğrencinin bilgiyi yapılandırmasını sağlamalıdır,


·      Öğretmensınıfta düz anlatım ve sunuş yöntemlerinin dışında farklı yöntemler kullanaraköğrencinin bilgiyi yapılandırmasını sağlamalıdır,


·      Öğretmenöğretirken gerçek durumlara, gerçek nesnelere mümkün olduğu kadar çok yervermelidir,


·      Öğretmenöğretirken gerçek durumlara, gerçek nesnelere mümkün olduğu kadar çok yervermelidir,


·      Öğretmenher öğrenciye hitap edilebilmesi için bilginin biçimine ve etkinliklereçeşitlilik getirmelidir,


·      Öğretmenher öğrenciye hitap edilebilmesi için bilginin biçimine ve etkinliklereçeşitlilik getirmelidir,


·      Öğretimdesarmal öğrenme modelini kullanmalıdır,


·      Öğretimdesarmal öğrenme modelini kullanmalıdır,


·      Öğrenmeyisınıfın ve okulun dışına taşımalıdır,


·      Öğrenmeyisınıfın ve okulun dışına taşımalıdır,


·      Öğrencininsorumluluk duygusu geliştirmesini desteklemelidir,


·      Öğrencininsorumluluk duygusu geliştirmesini desteklemelidir,


·      Öğrencilerintartışma grupları oluşturmalarını ve hipotez geliştirmelerini sağlayacakdeneyimleri desteklemelidir,


·      Öğrencilerintartışma grupları oluşturmalarını ve hipotez geliştirmelerini sağlayacakdeneyimleri desteklemelidir,


·      Öğrencilerinkonular arasında ilişki kurabilmelerini sağlamak için zaman tanımalıdır,


·      Öğrencilerinkonular arasında ilişki kurabilmelerini sağlamak için zaman tanımalıdır,


·      Öğrencilerinkarmaşık düşünmeleri, soru sormaları, görüş alışverişi yapmaları

özendirmelidir,


·      Öğrencilerinkarmaşık düşünmeleri, soru sormaları, görüş alışverişi yapmalarıözendirmelidir,


·      Öğrencilerindoğal ilgilerini geliştirmesine yardımcı olmalıdır (İşman ve arkadaşları,Kaynak alım:www.tojet.sakarya.edu.tr).


·      Öğrencilerindoğal ilgilerini geliştirmesine yardımcı olmalıdır (İşman ve arkadaşları,Kaynak alım:www.tojet.sakarya.edu.tr).


·      Öğrencilerindeğerlendirilmesi, günlük olarak, dosyalara ve öğrencilerin ürettiklerine

bakılarak, öğrenme-öğretme sürecinin akışıiçinde yapılmalıdır,


·      Öğrencilerindeğerlendirilmesi, günlük olarak, dosyalara ve öğrencilerin ürettiklerine

bakılarak, öğrenme-öğretme sürecinin akışıiçinde yapılmalıdır,


·      Öğrencilerindaha ileri düzeyde düşünmeleri için onları teşvik etmelidir (Semerci, 2001,s.432, alıntı:Reynols, 2000; Demirel, 1999; Brooks ve Brooks, 1993; Bruner,t.y; Classroom Compass, t.y).


·      Öğrencilerindaha ileri düzeyde düşünmeleri için onları teşvik etmelidir (Semerci, 2001,


s.432,
alıntı:Reynols, 2000; Demirel, 1999; Brooks ve Brooks, 1993; Bruner,t.y; Classroom Compass, t.y).


·      ÖğrencileriGruplandırma:
öğrencileri gruplandırırken çok çeşitli yollar kullanılabilir. Kişiselözelliklerine göre, sınıf sayısını ihtiyaç olan grup sayısına bölüp rasgeleseçerek, aynı renk yada meyveyi tutan ya da benzer kıyafetler giyen öğrencileribir araya getirerek vb. bütün bunlar aslında nasıl bir öğretim planıyaptığımıza ve ne tip materyaller kullanacağımıza bağlıdır.


·      ÖğrencileriGruplandırma:
öğrencileri gruplandırırken çok çeşitli yollar kullanılabilir. Kişiselözelliklerine göre, sınıf sayısını ihtiyaç olan grup sayısına bölüp rasgeleseçerek, aynı renk yada meyveyi tutan ya da benzer kıyafetler giyen öğrencileribir araya getirerek vb. bütün bunlar aslında nasıl bir öğretim planıyaptığımıza ve ne tip materyaller kullanacağımıza bağlıdır.


·      Öğrencideneyimlerinden yararlanmalıdır,


·      Öğrencideneyimlerinden yararlanmalıdır,


·      Öğrenci öğretmenin yapılarına ulaşmak yerine kendiyapılarını oluşturmalıdır,


·      Öğrenci öğretmenin yapılarına ulaşmak yerine kendiyapılarını oluşturmalıdır,


MateryalleriGruplandırma:
 Yapılacak
etkinliğin konusuna uygun olarakseçilen materyallerin öğrenci gruplarına uygun bir biçimde tasnif edilmesigerekir ( George W.Gagnon, Jr,and Michelle Collay,2002). 


·      MateryalleriGruplandırma:
 Yapılacak etkinliğin konusuna uygun olarakseçilen materyallerin öğrenci gruplarına uygun bir biçimde tasnif edilmesigerekir ( George W.Gagnon, Jr,and Michelle Collay,2002). 


·      Grupçalışması, iş bölümü ve diğer bireylere saygıyı teşvik etmelidir (Durmuş, 2001,s.100, alıntı: Yager, 1991).


·      Grupçalışması, iş bölümü ve diğer bireylere saygıyı teşvik etmelidir (Durmuş, 2001,s.100, alıntı: Yager, 1991).